Peer review in de onderzoekspraktijk

Gezamenlijke reflectie 

Gezamenlijke reflectie op de lespraktijk blijkt een effectieve professionaliseringsactiviteit te zijn. Leraren worden hierdoor uitgedaagd hun beweegredenen - en de vooronderstellingen waarop die zijn gebaseerd - kritisch te beschouwen. Op basis van die heroverweging kunnen ze hun lespraktijk verbeteren. Deze reflectie komt met name tot stand als leraren elkaar feedback geven op elkaars lespraktijk (peer review). Bovendien ontstaan tijdens de samenwerking tussen leraren afhankelijkheidsrelaties, waardoor verantwoordelijkheid en betrokkenheid over prestatie en uitkomsten wordt gedeeld en ontwikkeld. Ook het ministerie van OCW erkent dit door te stellen dat peer review, in het bijzonder interscolaire visitatie, kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van leraren en streeft ernaar dat scholen in de toekomst structureel gebruik gaan maken van deze vorm van peer review.

medewerker in gesprek

Interscolaire visitatie

In 2013 startte de Onderwijscoöperatie (OC) in een intensieve samenwerking met de po-raad, vo-raad, mbo-raad, het ministerie van OCW, de Open Universiteit en het lectoraat vernieuwingsonderwijs enkele pilots. Tijdens deze pilots werd interscolaire visitatie geïmplementeerd als professionaliseringsinstrument van leraren in het po, vo en mbo. Interscolaire visitatie is een methode waarbij leraren van verschillende scholen, in teams, elkaars lespraktijk observeren en vervolgens elkaar feedback geven op de kwaliteit en de verbetering daarvan. 

Aangezien deze vorm van peer review voor een groot deel van de leraren nog relatief onontgonnen terrein is, is het noodzakelijk te onderzoeken welke randvoorwaarden en factoren positief bijdragen aan een effectieve interscolaire visitatie.

Onderzoek

Dit onderzoek richt zich op de randvoorwaarden en factoren van peer review die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van leraren. Zowel kwalitatieve (case studie) als kwantitatieve onderzoeksmethoden (multi-method) worden ingezet. Resultaten zullen leiden tot praktische implicaties voor het inzetten van peer review als professionaliseringsmethodiek voor leraren in het vernieuwingsonderwijs.

Downloads

Patrick Sins, Saxion

Dr. Patrick Sins

Lector Vernieuwingsonderwijs

06 - 4661 4492 Dr. Patrick Sins (lector)