Landschap met boom

EFRO Wetropolis

De toenemende verstedelijking en de tijdrovende procedurele aanpak maken grote ruimtelijke ordeningsprojecten steeds kostbaarder. Dit geldt in het bijzonder voor projecten bedoeld voor de regulering en beheersing van water. Door klimaatverandering nemen enerzijds perioden van hevige regenval en anderzijds perioden van droogte en hittestress toe. Dit vraagt om aangepast waterbeheer om de negatieve effecten voor te zijn.

In de komende jaren zijn Nederlandse gemeenten verplicht in het kader van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) een publiek private dialoog aan te gaan met belanghebbenden zoals ondernemers die grondwater gebruiken, agrariërs, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, waterschappen, waterzuivering en drinkwaterbedrijven, provinciale overheden, Rijkswaterstaat, stedenbouwkundigen, ecologen en burgers.

Het project Wetropolis ziet een business opportunity in het ondersteunen van deze besluitvorming en overleg op het gebied van waterbeheer en klimaatadaptatie. Hierbij maakt het consortium gebruik van fysieke en augmented reality (AR) modellen die gevalideerd zijn in hun interactie en effectiviteit voor beleidsondersteuning door het ITC/Universiteit Twente en het lectoraat Smart Cities van Saxion en in hun hydrologie door Universiteit Leeds, Deltares en RWS. De expertise bijeengebracht in dit EFRO‐consortium brengt beslissingsondersteuning binnen het bereik van lokale besluitvormers.

Doel

Hoofddoelstelling is om het instrumentarium voor effectieve beleidsondersteuning ten behoeve van klimaatadaptatie te ontwikkelen en valideren in de praktijk. Deze beleidsondersteuning zal na afloop van het project vorm krijgen in een marktrijpe dienst van niveau 9 in termen van Technology Readiness Level (TRL). Het beginpunt van het project is de huidige Wetropolis prototype, een proof of concept op TRL‐niveau 3. De projectmanagement aanpak is iteratief waarbij met het realiseren van elke subdoelstelling de hoofddoelstelling van de marktrijpe beleidsondersteuningsdienst nader wordt gerealiseerd. Door een combinatie‐aanpak met Design Thinking in elke fase en scrum elementen in de uitvoering wordt samen met doelgroepen gewerkt aan product‐ en dienstontwikkeling.

Betrokkenen

EFRO Wetropolis is een samenwerking van:

  • Nobis Enschede (PENVOERDER)– expert in beleidsonderzoek, data en statistiek, business modelling en monitoring, manager van Wetropolis programma
  • Zweers – technische lead, hoofdontwerper en uitvinder van het Wetropolis model
  • KITT Engineering – technische sensorica partner
  • DesignCubeStudio – Design Thinking en gebruiksontwerp
  • Pre‐U 'Universiteit Twente – hoofddomeinpartner in business caseonderwijs'
  • 'Ontwikkelaar NLT-programma Ruimte voor de Rivieren'
  • TETEM Kunstruimte – domeinpartner in primair onderwijs
  • Designlab Universiteit Twente – domeinpartner in citizen sensing proef en veldstudie
  • Lectoraat Smart Cities Saxion – domeinpartner in citizen sensing proef en veldstudie
  • ITC Universiteit Twente – domeinpartner in besluitvorming en beleid

Looptijd

2018-2022

 

Projectontwikkelingen

Kennis, motieven, ervaringen en behoeften op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit

Blauw landschap met boom

Interactive, tangible models for education and watermanagement

wetropolis

Subsidie

Logo Europese Unie OP Oost

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Bekijk de website

Meer informatie/ contact