Bitcoin

Het Lectoraat Ethiek & Technologie richt zich op de impact en ethiek van technologie. We onderzoeken de impact van technologie op mens, maatschappij en milieu om van daaruit te reflecteren over de ethische wenselijkheid.

Ethiek & Technologie helpt op Saxion het speerpunt Living Technology uit te werken in volle breedte, dat wil zeggen met gelijke aandacht voor zowel de menselijke als technische aspecten en met inbreng van alle academies en vakgebieden. Het lectoraat draagt Saxion-breed bij aan het opleiden tot verantwoordelijke professionals en onderzoekers (Bildung).

Het onderzoek is praktijkgericht. Concrete vraagstukken leiden de keuze voor onze onderzoeksvragen. Ethische reflectie heeft als praktisch resultaat bewustwording en waar mogelijk ook richtlijnen of handelingsadviezen. Daarnaast werken we interdisciplinair samen op het gebied van de acceptatie en het gebruik van technologie.

Voorbeelden van onderwerpen in ons onderzoek zijn: ethische aspecten van eHealth met cameratoezicht in een zorgcentrum als casus, privacy en gedragsbeïnvloeding bij grote schermen in de openbare ruimte, inventarisatie van initiatieven voor circulaire economie en cleantech bij regionale bedrijven, stimuleren van maatschappelijk verantwoord innoveren bij start-ups in de duurzame landbouwtechnologie.

Concrete onderzoeksprojecten in ons lectoraat zijn:

Wij richten ons op ethische vraagstukken rond techniek op een praktijkgerichte manier. Daarvoor richten we ons allereerst op de impact van techniek op mens, maatschappij en milieu. Inzicht in de impact van innovaties leidt tot reflectie over de ethische wenselijkheid. Daarnaast werken we interdisciplinair samen om kennis over de impact en ethiek van techniek praktisch toe te passen voor het verbeteren van de acceptatie en het gebruik van technologie.

Methoden die we toepassen zijn met name: Product Impact Tool workshops over de impact en ethiek van technologie, kwalitatieve interviews over waarden die bij de acceptatie van technologie van belang zijn, moreel beraad rond dilemma’s, naast uiteraard theoretisch-filosofische reflectie over ethiek en technologie.

Toepassing van de Product Impact Tool in het kader van MVI (Dorrestijn: 2016-)
Koppeling van methoden en ontwikkeling van workshop voor stimuleren maatschappelijke verantwoordelijkheid bij start-ups in duurzame landbouwtechnologie, in samenwerking met de Universiteit Wageningen.

OBSERVE
(Vonk & Dorrestijn: 2014-2016)

Onderzoek naar het gebruik van grote digitale schermen in openbare gebieden. Vanuit het lectoraat Ethiek en Technologie onderzoeken we de ethische vraagstukken die samenhangen met het ontwerp en de impact op bijvoorbeeld privacy en identiteit in gebruik van data. In samenwerking met het lectoraat Smart Cities.

Gateway to nature
(Van der Linden 2014-2016)

Hoe ziet het natuurcentrum van de toekomst eruit? In opdracht van Staatsbosbeheer verkennen we samen met studenten of en op welke manier technologie, design en gaming in en om natuurcentra kunnen bijdragen aan grotere betrokkenen van met name jongeren bij natuur. In opdracht van een fysiotherapiepraktijk en een Streekfonds, hebben studenten een natuur-app ontwikkeld om kinderen buiten in beweging te krijgen.

Circulaire Economie
(Vonk 2016-)

Het lectoraat is actief betrokken bij onderzoek naar het draagvlak en de mogelijkheden voor Clean Tech in de Stedendriehoek en een circulaire economie in Oost-Nederland. We zijn medeorganisator van het Cleantech Tomorrow Congres. Samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden werken we aan nieuwe business modellen vanuit duurzame waarden. In juni 2016 vond in Toulouse een internationaal congres plaats over Circular Economy. Het lectoraat trekt de track ‘Ethical aspects of Circulair Economy’.

Sensors, discipline and self-care in Singapore
(Alleblas & Dorrestijn: 2016-)

Afgesloten project: OBSERVE. Deelonderzoek naar de ethische en sociale aspecten binnen het project OBSERVE over hoe informatie op schermen in de openbare ruimte automatisch afgestemd op de voorbijgangers. (zie website)

Het lectoraat is intensief betrokken bij onderwijs. We geven ondersteuning aan collega’s bij het integreren van reflectie over de impact en ethiek van technologie in hun lessen en onderzoek. Daarnaast verzorgen we zelf onderwijs voor studenten in vele opleidingen.

Voorbeelden van activiteiten:

  • Ethieklunches – bijeenkomsten met docenten die lessen ethiek geven of in interesse hebben ethische vraagstukken in andere lessen
  • Onderwijsontwikkeling – bijdrage aan docentendagen, onderwijsvernieuwing, nieuwe opleidingen.
  • Ethiek & Technologie – keuzemodule voor studenten bij de academie LED (jaarlijks)
  • Technology Development and Society – module in de master Applied Nanotechnology (vanaf 2017)
  • Ethical and Social Aspect – module in de master Care & Technology (2016)
  • Gastlessen – onder andere bij Industriële Product Ontwikkeling, Mechantronica, Facility and Real Estate Management, HBO-ICT, minor doing business with China, HBS Expeditie, minor Brain & Technology, HBS Living Technology module

Het lectoraat is mede-organisator van het Science Cafe in Enschede. Ga naar de site van het Science Cafe voor de actuele programmering.

Nieuws van dit lectoraat

Evenementen van dit lectoraat

Het team