Heracles voetbal
Organisatie

Blog: Saxion en Heracles Almelo innoveren

Ivar Hageman
Ivar Hageman Leestijd Minuten

Afgelopen jaar besloot Saxion als strategisch partner toe te treden tot het publiek private innovatie-initiatief van voetbalclub Heracles Almelo. Deze samenwerkingsovereenkomst werd in juni geformaliseerd en ondertekend door Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles Almelo, en bestuursvoorzitter van Saxion Anka Mulder. Dit vond plaats tijdens het M’eat our Talent-diner, het voorprogramma van de Saxion Ondernemers Award. Wat is de inhoud van deze samenwerking, wie zijn erbij betrokken, wat brengt het Saxion en wat zijn de ontwikkelingen?

Achtergrond

Saxion kende jarenlang een gedegen groei van studentenaantallen. Echter, de regionale bevolkingssamenstelling verandert en dit is reeds zichtbaar in basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze demografische ontwikkelingen verdienen aandacht en hierbij zijn feitelijk twee sporen zichtbaar. Het behoud van talent in de regio staat stevig op de politieke agenda: 85% van de technici blijft en van de Saxion-studenten blijft zo’n 70% ook actief in de regio. Toch is er zeker als het gaat om het behouden van technici in de regio nog veel winst te behalen. Een tweede spoor van cruciaal belang betreft het aantrekken van (technisch) talent voor onze regio en ook dit blijft een gecompliceerd vraagstuk. Zo is onder andere de naamsbekendheid van Twentse bedrijven erg laag onder technici in andere delen van ons land. Door deze problematiek hebben bedrijven het moeilijk als het gaat om het vervullen van vacatures, met name dus op technisch gebied.

Het streven is meer (buitenlands) talent naar onze regio te krijgen en hier ook te behouden. Daarvoor is nodig het gezamenlijk ontwikkelen van een interessant aanbod voor deze talenten. Zo’n aanbod bestaat uit goed onderwijs, huisvesting, baankansen, innovatie, vitaliteit, cultuur, entertainment, talentontwikkeling en topsport. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan werk voor de eerste twee jaar na afstuderen. Dit alles is enkel te realiseren in nauwe samenwerking met andere onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en sportorganisaties. Het innovatie-initiatief van Heracles Almelo met aangesloten partijen als ROC van Twente, Saxion, Universiteit Twente (UT), VDL ETG, Urenco, Benchmark, ETC, Sekisui Plastics, Engie, Dura Vermeer, vele MKB-organisaties, regio-gemeenten en Heracles Almelo betreft zo’n samenwerkingsverband voor een aantrekkelijke regio.

Opstartfase en inhoud

Eén van de eerste stappen die we hebben gezet betrof een goede analyse van publiek private samenwerkingen rondom innovatie in Nederland. Ons land kent meer dan 350 van deze initiatieven, maar systematisch onderzoek naar innovatie-samenwerkingsverbanden in ons land is schaars. Hoogleraar regionale economie aan de Universiteit Utrecht Ron Boschma wijst op het belang van toegankelijkheid. Innovatieclusters leiden vooral dan tot vernieuwing als ook nieuwe spelers worden toegelaten zoals start-ups en burgerplatforms. Dit soort aspecten hebben we meegenomen in onze aanpak en geïntegreerd in ons businessmodel.

Vanuit Saxion kregen we vervolgens een aantal duidelijke speerpunten mee in de ontwikkeling van dit initiatief. We hebben gekozen voor een eenvoudige en overzichtelijke organisatiestructuur bestaande uit een (toezichthoudende) stuurgroep voor de langere termijn en een werkgroep met daarin ook een studente die onlangs is doorgestroomd van Saxion naar de UT. We hebben verder in samenspraak met de aangesloten partners uit het bedrijfsleven een uitgebreid aanbod van bijeenkomsten, workshops en events opgesteld rondom thema’s als Mechatronica, Data Science, smart functional materials en De Toekomst van Vakmanschap in Twente. Bij dit laatste event, georganiseerd door ROC, Saxion en UT, werkten liefst 120 mensen samen aan bedrijfsvraagstukken.

Een derde richtlijn betreft het ophalen van relevante projecten en onderzoeksvragen uit het bedrijfsleven. Hierin werken we nauw samen met het Saxion Business Point en een aantal projecten wordt uitgevoerd in het stadion van Heracles Almelo. Ook wordt aangesloten bij bestaande initiatieven van Saxion. Zo wordt met een innovatiepartner van dit initiatief gesproken over aansluiting op de samenwerking tussen Saxion en de prestigieuze Arizona State University en bracht innovatie-partner Sekisui Plastics uit Almelo een interessant vraagstuk in rondom duurzaamheid tijdens de zogenaamde Global Goals Jam in september. Dit levert vervolgonderzoek op vanaf februari. Inmiddels is sprake van diverse onderzoeken en projecten (bijvoorbeeld bij Urenco en Heracles zelf doet een beroep op de combinatie van studenten, lectoraten en innovatiepartners bij een onderzoek naar het verduurzamen van stadion Erve Asito en de omliggende leefomgeving) en de club was ook de verbindende factor in de aanstaande samenwerking tussen 12 grote organisaties verenigd in Ontdek High Tech Almelo (OHTA) en de International Business School (IBS) van Saxion.

Tenslotte zijn we in dit initiatief ook actief bezig met de verbinding van lectoraten en practoraten aan het regionale bedrijfsleven. Onderzoek is relevant voor ons onderwijs (en daarmee de beroepspraktijk), maar heeft ook de rol om kennis naar bedrijven en publieke organisaties te brengen om hen zo te helpen met innoveren. Inmiddels zijn de lectoraten Business Models, Duurzame Leefomgeving, Mechatronica, Smart Industry & Human Capital verbonden aan het platform van Heracles Almelo en met het lectoraat Ambient Intelligence en innovatiepartners van de club wordt momenteel ook gewerkt aan een concrete onderzoeksagenda en aanvraag.

Nieuwe combinaties

Naast deze kerntaken zien we stap voor stap ook nieuwe samenwerking ontstaan. Heracles Almelo wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de naamsbekendheid van regionale bedrijven onder studenten. Uit recent onderzoek (UIF, 2018) van de onderzoeksgroep University Innovation Fellows van de Universiteit Twente bleek dat 35% van de ruim 450 ondervraagde studenten van verschillende regionale onderwijsinstellingen niet in staat bleek om drie bedrijven in onze regio te benoemen. Mede ingegeven door dit feit organiseerde Heracles Almelo met de Rabobank en met Ontdek High Tech Almelo een zogenaamde XL-Scholierenquiz in haar stadion in november. Zo’n 1000 scholieren van HAVO en VWO kregen op een leuke manier meer inzicht in de bedrijven en hun mogelijkheden.

De bedrijven benutten hierbij op een slimme manier de marketing slagkracht van Heracles Almelo om het werken in de regio te stimuleren. De club denkt in breder perspectief na hoe haar innovatiepartners te helpen. Zo kan worden gedacht aan het inzetten van internationale spelers en trainers van Heracles Almelo voor het werven van internationaal talent voor onze regio, maar er is meer. Dit innovatie-initiatief van Heracles Almelo onderscheidt zich door het voetbal. Een voetbalclub heeft een meerwaarde in de verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Die meerwaarde zit niet enkel in het bijeen brengen van genoemde partijen, maar ook in de expertise en kennis van een voetbalclub over aspecten als vitaliteit, talentontwikkeling, beweging, gezonde voeding, teamvorming en mentale begeleiding. Door deze kennis in te brengen en ter beschikking te stellen kan zo’n innovatiecluster nog verder worden versterkt.

Heracles Almelo leverde reeds een eerste bijdrage op dit gebied. Zo organiseerde de club met haar partners in september een dagprogramma voor tientallen MBO/HBO/WO-stagiaires van grote regionale bedrijven. Na ontvangst door de burgemeester van Almelo Arjen Gerritsen ging het over kernkwaliteiten, sport en inspiratie. Hierbij werd aandacht besteed aan elementen van een winnend team, de kunst van duurzaam presteren, het selecteren van de juiste mensen, het definiëren van doelen, eigenaarschap, doorzettingsvermogen en zeker ook fysieke fitheid. Dit laatste betrof een training bij Heracles Almelo met het doel om deze stagiaires te laten inzien dat het in hun professionele toekomst niet louter gaat om talent, maar ook om karakter en vitaliteit. Ook in 2020 zal via innovatie, verbinding, projecten en onderzoek via Heracles Almelo worden gewerkt aan het ontwikkelen van een interessant aanbod voor het aantrekken en behouden van huidig en toekomstig talent in onze regio. 

Ivar Hageman

Ivar Hageman

Ivar Hageman is als docent Bestuur, Sport en Organisatie verbonden aan de International Business School van Saxion. Daarnaast is hij innovatie-manager bij voetbalclub Heracles Almelo en is hij vooral actief in regionale (top)sport, bij sportclubs in bestuur en talentontwikkeling en politiek actief voor de VVD met name in onderwijs, innovatie en wetenschap. Zijn eigen motto is: Renew Yourself.

Gerelateerde artikelen

BL1.jpg Corporate

Saxion sluit bizar studiejaar op symbolische wijze

3 juli 2020
smart door de crisis Business

Saxion en partners zetten loket op voor coronavraagstukken

2 juli 2020
RAAK subsidies voor Saxion's praktijkgerichte onderzoek Onderzoek

Europese subsidie voor vier onderzoeksprojecten waar Saxion bij betrokken is