Saxion ontvangt ruim 2,1 miljoen euro voor zes SPRONG-samenwerkingsprojecten
Onderzoek

Saxion ontvangt ruim 2,1 miljoen euro voor zes SPRONG-samenwerkingsprojecten

Leestijd Minuten

Saxion ontvangt ruim 2,1 miljoen euro voor zes SPRONG-samenwerkingsprojecten, waarin de hogeschool samen optrekt met een groot aantal partners, zoals Windesheim, HAN, Hanzehogeschool, Haagse Hogeschool en Artez. De hogescholen gaan de subsidie gebruiken voor het versterken van de capaciteitsopbouw voor het praktijkgericht onderzoek.

Belangrijk voor hbo-onderzoek en voor de regio 

Hans Vossensteyn, directeur van de Saxion Research & Graduate School, geeft aan dat het verstevigen en vergroten van de samenwerking tussen hogescholen essentieel is. Samenwerken draagt bij aan de kwaliteit van onderzoek en dus aan de onderzoeksresultaten. Dit is niet alleen voor een hogeschool van Saxion van belang, maar ook voor de positie van het hbo-onderzoek in het algemeen.  

Het toekennen van de SPRONG-subsidies draagt niet alleen bij aan de versteviging en de kwaliteit van de samenwerking tussen hogescholen, maar ook aan de samenwerking met het bedrijfsleven en publieke instellingen. 

Saxion krijgt zes projectenaanvragen toegekend 

Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA de samenwerking, kwaliteit en impact van het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen. Dit jaar zijn er veertien projectaanvragen toegekend. Saxion is betrokken bij zes SPRONG-voorstellen, die alle gehonoreerd zijn.

Dit zijn de zes projecten waar Saxion bij betrokken is:

GROUNDED 

De SPRONG-groep GROUNDED van lectoren van Saxion en De Haagse Hogeschool richt zich op het samengestelde, elkaar versterkende, inzicht van boven- en ondergrond. GROUNDED bundelt kennis op gebied van sensoring, analyse, visualisatie en interpretatie van data over onze leefomgeving en dan specifiek de bodem waarop we leven, wonen en werken en de grond daaronder die we gebruiken voor landbouw, kabelwerk en opslag (legaal en illegaal). Informatie die antwoorden geeft op urgente vraagstukken voor steden en dorpen, ons omgaan met het klimaat en de ruimte voor duurzame energie, natuur en recreatie. 

GROUNDED gaat de samenhangende relatie tussen onze bodem en onze dynamische leef-, woon- en werkruimte duiden en toepasbaar maken. Het vertrekpunt zijn de verschillende maatschappelijke uitdagingen voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Het project richt zich op het zoeken van data, methodes en analyses om die uitdagingen te concretiseren en aan te pakken. Dat brengt ons op de vraag naar sensor- en analysetechnologie, de mens-machine interactie en de maatschappelijke engagement en acceptatie van datagebonden sturing en beleidsvorming als geïntegreerd systeem. GROUNDED investeert in onderzoekcapaciteit en versterkt kennis op de grensvlakken waar de uitdaging sturend is voor analyse, data en sensing. 

GROUNDED verenigt kennis en expertise over het hele (data-)traject vanuit de volgende belofte: 

  1. Identificatie en verwijderen van belemmeringen voor toepassing van data; 
  2. Voorspellende analyse door diversiteit en meervoudig gebruik van data met behulp van gewaardeerde algoritmen; 
  3. Grootschalige acquisitie van data via cross-over gecombineerde multi-channel sensor- en databronnen, remote en in-situ; 
  4. Toegankelijk en bespreekbaar maken van data voor inwoners en belanghebbenden; 
  5. Samenhangend duiden van de relatie van boven- en ondergrond. 

GROUNDED is een samenwerking tussen lectoren van hogeschool Saxion en De Haagse Hogeschool. Vanuit Saxion is Geert Roovers, lector Bodem en Ondergrond, penvoerder. 

De overige vijf gehonoreerde SPRONG-aanvragen waarbij Saxion partner is, zijn: 

Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen 

De noodzaak voor human capital-innovatie is groot vanwege tekorten en verschuivingen op de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn meer en minder succesvolle (regionale) experimenten/programma’s gerealiseerd voor ontwikkeling en benutting van human capital. Maar lessen worden nog onvoldoende gedeeld tussen regio’s en sectoren, werken onvoldoende door in het mkb, bereiken te weinig de doelgroep van praktijkopgeleide medewerkers, en hun effectiviteit wordt te weinig onderzocht. 
 
Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen adresseert deze opgave en streeft ernaar een gewilde internationale partner te worden, die bijdraagt aan versterking van het maatschappelijk verdienvermogen via human capital-innovatie op drie niveaus: individueel, regionaal en op bedrijfsniveau. 
 
De onderzoeksgroep bestaat uit vijf lectoraten van Fontys, Saxion, Hanzehogeschool Groningen, HAN University of Applied Sciences en Windesheim, en belangrijke partners uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs te ontwikkelen. Vanuit Saxion is Stephan Corporaal, lector Human Capital, betrokken.

Industrial Additive Manufacturing Metal 

3D-metaalprinten leidt wereldwijd tot veel nieuwe economische activiteiten. In Nederland ontbreekt echter een ecosysteem waarin kennis wordt uitgewisseld en nieuwe toepassingen van 3D-metaalprinttechnieken tot stand komen. Om deze ontwikkeling op gang te helpen, is de SPRONG-groep Industrieel Additive Manufacturing Metaal (IAMM) gevormd. 
 
De doelstelling van IAMM voor de komende acht jaar is het verder te ontwikkelen tot een krachtige, praktijkgerichte onderzoeksgroep die nieuwe kennis ontwikkelt over de technieken en toepassingen van 3D-metaalprinten, deze kennis deelt met het werkveld en bijdraagt aan actueel onderwijs over deze sleuteltechnologie. 
 
De betrokken hogescholen zijn Windesheim, Fontys en Saxion. Binnen de groep wordt samengewerkt met verschillende regionale fieldlabs en de volgende Centres of Expertise: HTSM Fontys, GreenPAC en TechForFuture. Het netwerk is verbreed door samenwerking met Flam3D, de netwerkorganisatie voor 3D-printen in de Benelux. Vanuit Saxion is Arie Paul van den Beukel, lector Industrial Design, betrokken. 

Data Engineering and Management in Dataketens | DEMAND 

Bedrijven worden steeds afhankelijker van data waarop ze hun bedrijfsprocessen en verdienmodellen baseren. Maar in hoeverre is die data volledig en betrouwbaar? De praktijk laat zien dat veel organisaties te snel stappen zetten naar het ontwikkelen en implementeren van op data gebaseerde digitale oplossingen, zonder dat het ‘datafundament’ daarvoor op orde is. 

DEMAND realiseert een onderzoeks-infrastructuur die nieuwe oplossingen ontwikkelt voor geïntegreerde en gevalideerde dataketens van overheden en bedrijven. Een set van casussen, de learning communities, vormen de basis van de onderzoeks-infrastructuur. Het consortium intensiveert de bestaande casussen en ontwikkelt nieuwe casussen in data-intensieve omgevingen in het private en het publieke domein. 
 
De SPRONG-groep wordt uitgevoerd door HAN University of Applied Sciences, Saxion Hogeschool en Fontys Hogescholen en dertien consortiumpartners met bewezen technische en organisatorische kennis van dataketens. Vanuit Saxion is Wouter Teeuw, lector Ambient Intelligence, betrokken. 

Expertisenetwerk Cyberweerbaarheid NL 

Het aantal cyberaanvallen neemt toe, terwijl de weerbaarheid van organisaties achterblijft. Door publieke en private organisaties beter toe te rusten op cyberdreigingen heeft de SPRONG-groep Expertisenetwerk Cyberweerbaar Nederland directe impact. 
 
De focus ligt daarbij niet zozeer op de techniek, maar juist op de mens: welke gedrag- en houdingsaspecten beïnvloeden cyberweerbaarheid en hoe kunnen organisaties deze aspecten verbeteren? De ambitie van de SPRONG-groep is om uit groeien tot het toonaangevende expertisenetwerk op het gebied van vraagstukken rondom cyberweerbaarheid binnen publieke en private organisaties. 
 
De Haagse Hogeschool, Saxion en NHL Stenden vormen de kern van de onderzoeksgroep. De samenwerking met lokale en regionale partners wordt geïntensiveerd door kennismakelaars uit de praktijk te koppelen aan onderzoekers uit de kerngroep. Vanuit Saxion is Remco Spithoven, lector Maatschappelijke Veiligheid, betrokken. 

New Ecosystems in Textile work 

De textielsector kent wereldwijd een van de grootste ecologische negatieve footprints door het enorme water- en energiegebruik, toxische stoffen in productieprocessen, grootschalige CO2-uitstoot en veel textielafval. De SPRONG-groep New Ecosystems in Textile work – NETwork richt zich op een systemische benadering van textiel dat voldoet aan functionele en esthetische voorwaarden. 
 
Bestaande en nieuwe textiele materialen worden onderzocht met behulp van geavanceerde (data)technologie voor radicale (geheel nieuwe waardenketens) en incrementele (binnen bestaande waardenketens) innovaties met oog voor noodzakelijke overheidsregulering, nieuwe sociale en circulaire businessmodellen en veranderend consumenten- en gebruikersgedrag. 
 
Voor deze SPRONG-groep slaan ArtEZ, Saxion en de Hogeschool van Amsterdam de handen ineen. Zij werken samen met lokale en regionale partners, om de spiraal van overproductie en -consumptie van slecht recyclebare textiele producten te doorbreken. Vanuit Saxion is Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles, betrokken. 

Over SPRONG

Over SPRONG

Met SPRONG stimuleert Regieorgaan SIA – een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) – de samenwerking, kwaliteit en impact van het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen. De SPRONG-subsidie is bedoeld voor onderzoeksgroepen met potentie om in acht jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Het subsidiebedrag is maximaal 1 miljoen euro per aanvraag voor vier jaar, de partners in de SPRONG-groep dragen minimaal 50% bij aan de totale trajectkosten. 

Gerelateerde artikelen

Onderzoek

Nicole Ketelaar over burgerparticipatie: meer dan een mening ophalen

14 mei 2024
Organisatie

De drie genomineerden voor de ‘Saxion Onderzoeksprijs 2024’ zijn bekend

13 mei 2024
Dominique van der Weide Studentenleven

Saxion-student Dominique is Miss Universe Overijssel: ‘De competities gaan niet alleen over glitter en glamour’