Effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Omschrijving

In veel gemeenten begeleiden vrijwilligers – naast of in plaats van een beroepskracht – burgers met problematische schulden. Daarbij zijn drie typen activiteiten te onderscheiden. Sommige vrijwilligers bieden hun cliënten vooral praktische (administratieve) ondersteuning. Andere richten zich op het aanleren van nieuw gedrag. Weer andere houden zich bezig met het behartigen van de belangen van de cliënt tegenover instanties. Deze activiteiten komen ook in combinatie met elkaar voor.

Dit onderzoek richt zich op de hulpverlening aan burgers die een minnelijke schuldregeling doorlopen. Voor elk van de genoemde activiteiten van vrijwilligers (praktische ondersteuning, aanleren van nieuw gedrag en belangenbehartiging) gaan we na wat de toegevoegde waarde is – boven op de hulp vanuit de professionele schuldhulpverlening - als het gaat om (1) de mate van uitval gedurende het traject en (2) de mate waarin de berekende afloscapaciteit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Verder gaan we na (3) welke effecten de begeleiding door de vrijwilliger heeft op het financiële gedrag van de cliënt. We doen dit aan de hand van dossieronderzoek en interviews. We vergelijken cases waarin een cliënt met schulden begeleid is door uitsluitend een betaalde schuldhulpverlener met cases waarin, naast een beroepskracht, ook een vrijwilliger ondersteuning heeft geboden. Eventuele effecten op de mate van uitval en de gerealiseerde afloscapaciteit stellen we vast door de dossiers van cliënten van de schuldhulpverlening te bestuderen. Mogelijke effecten in de sfeer van duurzame gedragsverandering brengen we in kaart door interviews met vrijwilligers en cliënten van de schuldhulpverlening. In die interviews gaan we ook na welke elementen in het contact met de vrijwilliger de cliënten zelf als helpend hebben ervaren.

Doel

Het doel van de kennisoverdracht is de verkregen inzichten beschikbaar te maken voor enerzijds beleidsmedewerkers en beroepskrachten en anderzijds vrijwilligers en hun coördinatoren. Hiermee willen we bereiken dat beroepskrachten en coördinatoren beter kunnen inschatten wanneer en waarvoor zij vrijwilligers kunnen inschakelen. Bovendien willen we vrijwilligers stimuleren, na te denken over welk type ondersteuning het meest effectief is.

Opdrachtgever

Universiteit Twente / Hogeschool Saxion

Financiering

ZonMw

Partners

Gemeente Enschede (Wijkteams), Gemeente Hengelo en Stadsbank Oost Nederland Universiteit Twente 

Looptijd

1-10-2017 tot 1-10-2019

Open Access

Overige:

Meer weten?

Profielfoto van Ben Boksebeld in lichte schoolaula

Ben Boksebeld

MSc, Docent/onderzoeker

06 - 8290 0624 LinkedIn