Klimaat en Energie

Saxion heeft de ambitie om in 2050 een CO2-neutraal bedrijfsvoering, vastgoedportefeuille en een klimaatadaptieve buitenruimte [1] te hebben.

Eind 2024 is de CO2-voetafdruk van onze bedrijfsvoering teruggebracht met 35% en de CO2-voetafdruk van ons vastgoed is in 2024 met 20% teruggebracht ten opzichte van 2018. Verder worden verbeteringen gedaan in het klimaatadaptief maken van onze eigen terreinen met aandacht voor biodiversiteit.

Saxion heeft in februari 2021 als eerste hogeschool van Nederland de BREEAM-NL In-Use certificering behaald. De internationale BREEAM In-Use methodiek wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van de gebouwde omgeving te bepalen én te verbeteren.

Een bijzondere prestatie waar we heel trots op zijn. De komende jaren gaat Saxion de duurzaamheidsprestaties van haar gebouwen stap voor stap verbeteren. Inzicht in de huidige prestaties is daarbij een belangrijke eerste stap. De certificering van BREAAM-NL draagt op deze manier bij aan de duurzame ambitie van Saxion.

Bayan

Projectleider Bayan Alasawdeh vertelt over de certificering: lees hier zijn verhaal

Saxion heeft in september 2021 een brief gestuurd naar het pensioenfonds APB. In deze brief roepen het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad pensioenfonds APB op om te stoppen met het investeren in fossiele grondstoffen. Niet alleen Saxion, maar ook veel andere universiteiten en hogescholen roepen het ABP hiertoe op, mede op initiatief van Scientists for Future. Saxion zet zich in om een CO2-neutrale organisatie te worden met een volledig circulaire bedrijfsvoering. Direct of indirect investeren in fossiele grondstoffen past hier niet bij. Met deze gezamenlijke oproep hopen wij op een versnelling om tot een fossielvrij pensioen te komen.

In oktober 2021 heeft het bestuur van ABP besloten tot het stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen). Aanleiding voor het besluit van ABP zijn de gepubliceerde rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC). Er is groot draagvlak onder groepen ABP deelnemers en werkgevers, waaronder Saxion, voor dit besluit.

Het plein van onze hoofdlocatie Ko Wierenga heeft een grote transformatie ondergaan. Waar het plein voorheen bestond uit 3600m2 verharde stenen, is dit nu nog slechts 2000m2. Het aantal bomen is toegenomen en het aantal zitplaatsen is gestegen. De schaduw en het groen zorgen voor een verkoelend effect op het plein bij warm weer. Deze veranderingen dragen bij aan een hogere leefbaarheid en biodiversiteit op het klimaatplein: Een aangenamere verblijfplaats voor onze studenten en medewerkers.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

We horen het tegenwoordig veel: plant- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd, extreme regenval, overstromingen, periodes van droogte en termen als hittestress en luchtkwaliteit. Ons klimaat verandert en de variatie van plant- en diersoorten neemt af. Er ligt dus een opgave om in te spelen op de klimaatverandering (klimaatadaptatie) en om de biodiversiteit te behouden en te herstellen. Saxion vindt het belangrijk om hieraan bij te dragen.

In 2022 hebben wij onze visie, aanpak en doelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit bepaald voor de periode tot en met 2030. Wij gaan al onze ruimtelijke mogelijkheden benutten, denk aan de daken, gevels en onze buitenruimten.

Strategie voor Klimaatadaptatie en Biodiversiteit

Download

Saxion richt zich voor biodiversiteit op het verbeteren van de condities, uitgedrukt in de 5 V’s. Het gaat om voedsel door goed werkend ecosysteem, vochtveiligheid en daarmee de mogelijkheid voor voortplanten en verbinding met aangrenzend ecosystemen.

De gedachte is dat het faciliteren van deze 5V’s vanzelf de verscheidenheid aan plant- en diersoorten gaat groeien.

Plant & insect

Ook ten aanzien van klimaatadaptatie gaat het om het verbeteren van de condities. Juist in de  stedelijke omgeving waar Saxion ligt is hittestress en droogte een punt van zorg.

Het verbeteren van condities richt zich op het creëren van schaduw, groene daken en gevels, vasthouden van regenwater en minder verharding en meer groen, oftewel tegelwippen.

Plant en buitenkant van het Saxion gebouw

Er zijn tal van activiteiten en projecten nodig om het gewenste resultaat de behalen. De omvang en impact hiervan verschilt. Saxion pakt ieder jaar een groot project op met daarnaast een aantal kleine activiteiten en projecten.

Voorbeelden van grote projecten zijn het inrichten van een Klimaatplein en het realiseren van groene daken en groene gevels. Kleinschalige projecten en activiteiten zijn bijvoorbeeld het aanpassen van het maaibeleid, vervangen van gras door bloemenmengsel, samen met een team planten in de grond zetten, tegel wippen en groen terugplaatsen en groen langs hekwerken en pilaren laten groeien.

Studenten praten buiten

Wij werken binnen Saxion samen met ons onderwijs en onderzoek. Een mooi voorbeeld is het Masterplan Biodiversiteit voor de campus in Enschede dat begin 2022 door drie studenten van de opleiding Klimaat en Management is afgerond. Dit biedt een goede basis voor het in uitvoering brengen van projecten en verbeteringen.

Buiten Saxion zien wij de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Enschede als onze partners en dat geldt ook voor de Waterschappen en onze leveranciers. Daarnaast gaat Saxion graag de samenwerking aan met verenigingen die zich inzetten voor de natuur, denk bijvoorbeeld aan IVN (instituut voor natuureducatie).

Studenten lopen en praten

[1] Klimaatadaptieve buitenruimte is voorbereid op de verwachte klimaatveranderingen in de komende eeuw, waardoor dit een prettige leefomgeving blijft voor mens en dier. Hierbij moet gedacht worden aan het tegengaan van hittestress, het opvangen en vasthouden van regenwater, een goede luchtkwaliteit en voldoende en gevarieerd aanbod aan groen (bomen, planten, struiken, bloemen).  


Gerelateerd nieuws