Toelatingseisen 2024-2025

Forensisch Onderzoek heeft een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). Om toegelaten te worden tot de opleiding Forensisch Onderzoek, moet je aan de toelatingseisen van de betreffende opleiding voldoen. Je kan je aanmelden van 1 oktober 2023 tot en met 15 januari 2024. De opleiding zal vervolgens selecteren via decentrale selectie. Kijk voor meer informatie onder het kopje "overige toelatingsbepalingen" onderaan deze pagina.

Havo en vwo

De informatie die je op deze pagina over toelatingseisen leest, geldt voor het studiejaar 2024-2025. Het kan zijn dat de toelatingseisen gedurende het jaar worden gewijzigd door bijvoorbeeld het ministerie of door Saxion. De toelatingseisen worden dan ook gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan voor de hieronder genoemde vakken:

Havo en vwo
Toelaatbaar Natuur en Techniek (NT) Natuur en Gezondheid (NG) Economie en Maatschappij (EM) Cultuur en Maatschappij (CM)
havo ja

Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie of Onderzoek en Ontwerpen 

Ja , met  Natuurkunde  of Natuur, Leven & Technologie of Onderzoek & Ontwerpen + Scheikunde 

 

Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie of  Onderzoek en Ontwerpen  + Scheikunde + Wiskunde A of Wiskunde B 
vwo ja Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie of Onderzoek en Ontwerpen 

Ja , met  Natuurkunde  of Natuur, Leven & Technologie of Onderzoek & Ontwerpen + Scheikunde 

 

Ja, met Natuurkunde of Natuur, Leven & Technologie of  Onderzoek en Ontwerpen  + Scheikunde + Wiskunde A of Wiskunde B 

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het voortgezet onderwijs werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken, bijvoorbeeld Economie 1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2.

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van je opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt’ bent (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Wil je toch toegelaten worden, dan moet je een deficiëntietoets afleggen. Deze toets moet je met voldoende resultaat afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Heb je bovenstaande vakken niet gevolgd? Dan moet je vóór aanvang van de opleiding deelnemen aan het deficiëntieonderzoek van Saxion en moet je voor de hieronder vermelde toetsen een voldoende resultaat behalen om alsnog toegelaten te worden:

 • toets Natuurkunde 
 • Toets Scheikunde
 • Wiskunde A of Wiskunde B 

Voor de vakken Natuur, Leven & Technologie en Onderzoek en Ontwerpen wordt geen deficiëntietoets aangeboden.

Bij Saxion zijn alle studenten met een erkend mbo-niveau 4 diploma welkom. Dit betekent dat de opleiding en het daaraan gekoppelde diploma erkend moeten zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees meer over de overstap van mbo naar hbo

Beschik je over een ander Nederlands diploma dan hierboven beschreven? Dat kan! Je beschikt dan over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4). Een tweede optie is dat je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

Buitenlands diploma? Bij Saxion ben je toelaatbaar als je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-, havo- of mbo-diploma.

Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma’s of certificaten, waarmee je aantoont dat je de Nederlandse taal op voldoende niveau beheerst:

 • Diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO.
 • Certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).
 • Certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma, dan is het wel van belang dat je je realiseert dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen, dan moet je vóórdat de opleiding begint, deelnemen aan het deficiëntieonderzoek en voor de volgende toetsen een voldoende resultaat behalen:

 • toets Natuurkunde
 • toets Wiskunde B
 • toets Scheikunde 

Als je niet aan een van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 30 september van dat jaar 21 jaar of ouder bent, vóór het begin van de opleiding deelnemen aan het '21+ onderzoek'. NB Forensisch onderzoek kent de decentrale selectie. Zie de hiervoor geldende regels. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+ onderzoek met voldoende resultaat hebt behaald: 

 • onderdeel Nederlands
 • capaciteitenonderzoek
 • toets Natuurkunde
 • toets Wiskunde B
 • toets Scheikunde

De inhoudelijke eisen voor het deficiëntieonderzoek en het 21+ onderzoek, lees je op de pagina over toelating. Na je aanmelding voor de opleiding, krijg je hier meer informatie over gemaild, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+ onderzoek.

Forensisch Onderzoek is een populaire studie met een beperkt aantal opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een ‘numerus fixus’. Opleidingen met een numerus fixus hebben een maximum aantal studieplaatsen per jaar beschikbaar. Als er meer aanmeldingen zijn dan er ingeschreven kunnen worden, vindt er selectie plaats via een systeem van decentrale selectie. Bij Forensisch Onderzoek worden er maximaal 120 studenten toegelaten.

 

Als je je wilt aanmelden voor Forensisch Onderzoek moet je uiterlijk op 15 januari 2024 een aanmeldverzoek hebben ingediend via www.studielink.nl.
Let op: vraag hiervoor tijdig een DigiD aan, dit duurt ca. 5 werkdagen.

Na 15 januari 2024 word je door de opleiding uitgenodigd voor de selectie.

De toets vindt plaats op:

 • Dinsdag 13 februari 2024: van 16.00 tot 18.00 uur

Het motivatiegesprek vindt plaats op één van onderstaande data/tijden.

 • Donderdag 29 februari 2024: tussen 18.00 en 21.00 uur
 • Vrijdag 8 maart 2024: tussen 12.30 en 15.30 uur
 • Woensdag 13 maart 2024: tussen 15.00 en 18.00 uur

De selectie vindt volledig online plaats.

Houd alvast rekening met deze data. Na 15 januari ontvang je meer informatie over de selectiedag. 

Het programma van de selectiedag bestaat uit:

 • A: Een toets naar de basiskennis van de vakgebieden natuurkunde, scheikunde en biologie.
 • B: Een toets over een forensische casus. Door middel van deze toets wordt gekeken naar het kritische denkvermogen en om vast te kunnen stellen in hoeverre je zelfstandig nieuwe kennis eigen kunt maken.
 • C: Een motivatiegesprek.

Na 15 januari 2024 ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de selectiedag. Lees de informatie die je ontvangt van tevoren goed door.

Per kandidaat wordt, aan de hand van de toetsuitslagen en het motivatiegesprek, een eindscore bepaald. De kandidaat met de hoogste eindscore krijgt rangnummer 1, etc.

Op 15 april 2024 krijg je van Studielink bericht of je direct een plaats aangeboden krijgt. Rangnummer 1 t/m 120 krijgt nl. direct een plaats aangeboden. Accepteer deze plaats binnen twee weken. Na twee weken vervalt de aangeboden plaats en gaat deze plaats naar een andere student. Krijg je niet direct een plaats aangeboden, dan kun je dus afwachten of er alsnog een plaats vrijkomt doordat andere studenten hun plaats niet accepteren/weigeren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.