Toelatingseisen 2023-2024

Om er zeker van te zijn dat jij de juiste studie kiest, adviseren we je om uiterlijk op 1 mei aan te melden. Na aanmelding ontvang je (vanaf 1 maart) een uitnodiging voor een Meet & Greet (groepsbijeenkomst) met de opleiding die jij gekozen hebt. Vanwege het Coronavirus kan het zijn dat deze bijeenkomsten online plaatsvinden. We gaan er vanuit dat je na deelname aan Meet & Greet alles weet om in september met de opleiding van je keuze te beginnen. Mocht je dan nog steeds vragen hebben, vraag dan een individueel gesprek (studiekeuzecheck) aan. Natuurlijk moet je wel aan alle inschrijfvoorwaarden voldoen.

Vraag een studiekeuzecheck aan

Klik hier om je aan te melden

Havo en vwo

De informatie die je op deze pagina over toelatingseisen leest, geldt voor het studiejaar 2023-2024. Het kan zijn dat de toelatingseisen gedurende het jaar worden gewijzigd door bijvoorbeeld het ministerie of door Saxion. De toelatingseisen worden dan ook gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan voor de hieronder genoemde vakken:

Havo en vwo
Toelaatbaar Natuur en Techniek (NT) Natuur en Gezondheid (NG) Economie en Maatschappij (EM) Cultuur en Maatschappij (CM)
havo ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of Natuur, Leven en Technologie ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of Natuur, Leven en Technologie ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of Natuur, Leven en Technologie

ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of Natuur, Leven en Technologie

vwo ja ja ja ja

Indien je niet in alle gevraagde vakken eindexamen hebt gedaan, dan is het mogelijk om deel te nemen aan een landelijk toelatingsonderzoek, voor meer informatie kijk onder het tabje: "Toelatingstoetsen".

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het voortgezet onderwijs werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken, bijvoorbeeld Economie 1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2.

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van je opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt’ bent (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Wil je toch toegelaten worden, dan moet je een deficiëntietoets afleggen. Deze toets moet je met voldoende resultaat afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Wanneer je geen havo-eindexamen doet of hebt gedaan in de bovenstaande vakken moet je per ontbrekend vakgebied toelatingstoetsen maken voor:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur & Techniek (bij ontbreken van biologie of natuurkunde of nlt).

Deze landelijke toelatingstoetsen van het Cito zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen.

Zie voor alle informatie over de toelatingstoetsen en studiematerialen de website goedvoorbereidnaardepabo.nl

Met een mbo4-diploma ben je niet rechtstreeks toelaatbaar. Je moet toelatingstoetsen maken en halen voor:
- Aardrijkskunde
- Geschiedenis
- Natuur & Techniek

Deze landelijke toelatingstoetsen van het Cito zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen. Zie ook het kopje Toelatingstoetsen. Kijk voor meer informatie over de toelatingtoetsen en bijscholingsprogramma's op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Wanneer je de Ad PEP hebt gedaan bij Saxion bestaat de mogelijkheid om de pabo verkort te doen. Je kunt doorstromen in de tweejarige deeltijdroute. Ook kun je gebruikmaken van een maatwerktraject in de voltijd pabo. Wil je daarover meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator van de Ad PEP. Deze gegevens zijn te vinden op de website van de Ad PEP.

Wanneer je geen havo-eindexamen hebt gedaan in de onderstaande vakken moet je per ontbrekend vakgebied een Cito toelatingstoets maken.
• Aardrijkskunde
• Geschiedenis
• Natuur & Techniek (bij ontbreken van biologie of natuurkunde of nlt)
 
Kijk voor meer informatie op: www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Beschik je over een ander Nederlands diploma dan hierboven beschreven? Dat kan! Je beschikt dan over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4). Een tweede optie is dat je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

Buitenlands diploma? Bij Saxion ben je toelaatbaar als je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-, havo- of mbo-diploma.

Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma’s of certificaten, waarmee je aantoont dat je de Nederlandse taal op voldoende niveau beheerst:

 • Diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO.
 • Certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).
 • Certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan de toelatingstoetsen en deze met een voldoende resultaat behalen:

- toelatingstoets Aardrijkskunde en;
- toelatingstoets Geschiedenis en;
- toelatingstoets Natuur & Techniek.

De toelatingstoetsen worden door CITO afgenomen. Kijk ook onder het kopje Toelatingstoetsen. Zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Als je niet aan een van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 30 september van dat jaar 21 jaar of ouder bent, vóór het begin van de opleiding deelnemen aan het '21+ onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+ onderzoek met voldoende resultaat hebt behaald:

 • onderdeel Nederlands
 • capaciteitenonderzoek

De inhoudelijke eisen voor het deficiëntieonderzoek en het 21+ onderzoek, lees je op de pagina over toelating. Na je aanmelding voor de opleiding, krijg je hier meer informatie over gemaild, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+ onderzoek.

Naast het 21+onderzoek moet je ook de volgende toelatingstoetsen behalen:

 • toelatingstoets Aardrijkskunde en
 • toelatingstoets Geschiedenis en
 • toelatingstoets Natuur & Techniek.

Kijk voor meer informatie over de toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek onder het kopje 'Toelatingstoetsen'.

 • Wiscat-toets (landelijke rekentoets)
  Daarnaast is er nog de Wiscat-toets. Na het maken van deze rekentoets wiscat-pabo weet je als (instromend) eerstejaarsstudent of je voldoet aan de landelijk vastgestelde norm voor rekenen. Het is mogelijk deze al voor de start van je studie te maken. Als je je hebt aangemeld voor de pabo, ontvang je een mail met meer informatie hierover.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.