Toelatingseisen 2022-2023

Om er zeker van te zijn dat jij de juiste studie kiest, adviseren we je om uiterlijk op 1 mei aan te melden. Na aanmelding ontvang je (vanaf 1 maart) een uitnodiging voor een Meet & Greet (groepsbijeenkomst) met de opleiding die jij gekozen hebt. Vanwege het Coronavirus kan het zijn dat deze bijeenkomsten online plaatsvinden. We gaan er vanuit dat je na deelname aan Meet & Greet alles weet om in september met de opleiding van je keuze te beginnen. Mocht je dan nog steeds vragen hebben, vraag dan een individueel gesprek (studiekeuzecheck) aan. Natuurlijk moet je wel aan alle inschrijfvoorwaarden voldoen.

Havo en vwo

De informatie die je op deze pagina over toelatingseisen leest, geldt voor het studiejaar 2022-2023. Het kan zijn dat de toelatingseisen gedurende het jaar worden gewijzigd door bijvoorbeeld het ministerie of door Saxion. De toelatingseisen worden dan ook gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

Havo en vwo
Toelaatbaar Natuur en Techniek (NT) Natuur en Gezondheid (NG) Economie en Maatschappij (EM) Cultuur en Maatschappij (CM)
havo ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of Natuur, Leven en Technologie ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of Natuur, Leven en Technologie ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of Natuur, Leven en Technologie

ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of Natuur, Leven en Technologie

vwo ja ja ja ja

Indien je niet in alle gevraagde vakken eindexamen hebt gedaan, dan is het mogelijk om deel te nemen aan een landelijk toelatingsonderzoek, voor meer informatie kijk onder het tabje: "Toelatingstoetsen".

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het voortgezet onderwijs werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken, bijvoorbeeld Economie 1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2.

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van je opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt’ bent (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Wil je toch toegelaten worden, dan moet je een deficiëntietoets afleggen. Deze toets moet je met voldoende resultaat afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Wanneer je geen havo-eindexamen doet of hebt gedaan in de bovenstaande vakken moet je, vóór aanvang van de opleiding, per ontbrekend vakgebied toelatingstoetsen maken voor:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur & Techniek (bij ontbreken van biologie of natuurkunde of nlt).

Deze landelijke toelatingstoetsen van het Cito zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen. De uitslag is een jaar en negen maanden geldig. Je hebt per studiejaar voor iedere toets een herkansingsmogelijkheid.

Starten met de pabo per september 2022: instroom onder voorwaarden

Als je naar de pabo wilt, maar de toelatingstoetsen nog niet hebt gehaald, mag je per 1 september 2022 onder voorwaarden aan de opleiding beginnen. Je moet dan wel voor 1 januari 2023 alsnog de toelatingstoetsen hebben behaald. Als dit niet lukt, moet je met de opleiding stoppen.

Wat betekent dit voor jou?

 • Voor 1 januari 2023 moet je de toelatingstoetsen succesvol hebben afgerond.
 •  Je kunt de toelatingstoetsen maken in de beschikbare toetsvensters tussen juni en november 2022.
 • Per vak heb je recht op twee kansen om de toets te behalen.
 • We raden je sterk aan om de toelatingstoetsen vòòr 1 september 2022 af te ronden. Dan begin je met een schone lei aan de pabo, wat jouw studiesucces en leerresultaten ten goede komen.

Meer informatie

Heb je hier vragen over, neem dan contact op met het Servicepoint of kijk bij de veelgestelde vragen op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Ondersteuning voorbereiding toelatingstoetsen

Als ondersteuning bij het leren voor de toelatingstoetsen bieden we voor (aankomende) Saxionstudenten bijeenkomsten aan, waarin je je vragen over de stof kunt stellen aan de vakdocent en de stof kunt oefenen door onder begeleiding met proefvragen aan de slag te gaan. Deelname is gratis en vrijblijvend. Klik hier voor meer informatie over de online cursussen en om je aan te melden.

Wiscat-toets Rekenen

In het eerste jaar van de opleiding moeten alle pabostudenten de landelijke Wiscat-toets Rekenen behalen. Met de online rekencursus bij Saxion kun jij je voorafgaand aan je opleiding bijscholen en al de landelijke toets maken. Niet verplicht, wel raadzaam! 
Meld je aan voor de rekencursus

Met een mbo4-diploma ben je niet rechtstreeks toelaatbaar. Je moet toelatingstoetsen maken en halen voor:
- Aardrijkskunde
- Geschiedenis
- Natuur & Techniek

Deze landelijke toelatingstoetsen van het Cito zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen. Zie ook het kopje Toelatingstoetsen. Kijk voor meer informatie over de toelatingtoetsen en bijscholingsprogramma's op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Beschik je over een ander Nederlands diploma dan hierboven beschreven? Dat kan! Je beschikt dan over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4). Een tweede optie is dat je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

Buitenlands diploma? Bij Saxion ben je toelaatbaar als je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-, havo- of mbo-diploma.

Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma’s of certificaten, waarmee je aantoont dat je de Nederlandse taal op voldoende niveau beheerst:

 • Diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO.
 • Certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).
 • Certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan de toelatingstoetsen en deze met een voldoende resultaat behalen:

- toelatingstoets Aardrijkskunde en;
- toelatingstoets Geschiedenis en;
- toelatingstoets Natuur & Techniek.

De toelatingstoetsen worden door CITO afgenomen. Kijk ook onder het kopje Toelatingstoetsen. Zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Als je niet aan een van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2022 21 jaar of ouder bent, vóór het begin van de opleiding deelnemen aan het '21+ onderzoek'. Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+ onderzoek met voldoende resultaat hebt behaald:

 • onderdeel Nederlands
 • capaciteitenonderzoek

De inhoudelijke eisen voor het 21+ onderzoek, lees je in een aparte brochure over toelatingsonderzoeken. Na je aanmelding voor de opleiding, krijg je hier meer informatie over gemaild, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+ onderzoek.

Naast het 21+onderzoek moet je ook de volgende toelatingstoetsen behalen:

 • toelatingstoets Aardrijkskunde en
 • toelatingstoets Geschiedenis en
 • toelatingstoets Natuur & Techniek.

Kijk voor meer informatie over de toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek onder het kopje "Toelatingstoetsen".

 • Niet van toepassing

Toelatingseisen 2021-2022

Toelatingseisen 2021-2022

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.