Twee kinderen gehurkt met schrift

Saxion biedt beginnende en ervaren leerkrachten een uitgebreid aanbod op het gebied van Dalton. Denk hierbij aan alle daltoncertificaten en daltonscholing op maat. ‘No method, no system’ (Parkhurst).

Scholingsaanbod

In ons aanbod vindt u cursussen die leiden tot daltoncertificaten. Deze cursussen kunnen (bij voldoende deelnemers) worden aangeboden op locatie. Dit kan zijn voor een compleet team of voor collega's van meerdere scholen of kindcentra in de regio. Ook bieden we de cursussen als open inschrijving aan op Saxion-locatie Deventer en eventueel ook op locatie Enschede.

Kinderopvang

Primair Onderwijs/ PO

Wat doen we nog meer?

Teams van scholen, die op weg zijn of willen gaan om daltonschool te worden. Deze cursus is de basis voor het traject, waarin uw school zich ontwikkelt tot daltonschool. Na dit traject kan op basis van een zogenaamde nulmeting bepaald worden welke stappen voor uw school nog nodig zijn om vol vertrouwen de aanvraag voor een daltonvisitatie bij de NDV te kunnen indienen. Tijdens dit traject kan de school zich aanmelden bij de NDV en zichzelf dan ook al afficheren als ‘dalton i.o.’ We maken graag een complete offerte. Meer weten? Benader Vera Otten.

Het traject heeft twee doelstellingen:

  1. individuele certificering van elke docent;
  2. het met het team ontwikkelen van daltonkenmerken binnen de eigen school

De bijeenkomsten verlopen net als het traject voor individuele docenten in principe steeds via drie sporen. Verbeteringen binnen, c.q. reflectie op de eigen klassenpraktijk, een nieuw thema, nieuwe impuls in relatie tot literatuurbespreking en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het ‘dalton’-gehalte op schoolniveau. 

Hoewel de cursus dus dezelfde ingrediënten heeft als het hiervoor beschreven basistraject is hier sprake van een maatwerktraject. Alvorens aan het traject te beginnen kan gekozen worden om vooraf een nulmeting te laten uitvoeren. Op basis van deze nulmeting kan de inhoud van de cursus zo optimaal mogelijk worden afgestemd op de gewenste ontwikkeling van uw school. Vanuit de nulmeting kunnen de teamleden ook gericht hun DOP-onderwerp kiezen. Meer weten? Benader Vera Otten.

Daltonscholen zijn -als het goed is- continu in ontwikkeling. Soms liggen het initiatief en de verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling bij enkele collega’s, meestal bij de daltoncoördinator en het management. Vaak zijn de adviezen van een net afgeronde visitatie een impuls om een nieuw ontwikkelingstraject op te zetten. Ook plannen steeds meer scholen tussen twee visitaties een evaluatiemoment in, bijvoorbeeld in de vorm van een schoolanalyse of tussenmeting. Op basis van deze evaluatie kan vervolgens een schoolontwikkelingsplan ontstaan met daarin de doelen geformuleerd waaraan de school wil werken in de richting van een komende visitatie. 

Het ontwikkelen en implementeren van veranderingen binnen de school is geen eenvoudige zaak. Saxion Dalton ondersteunt u daar graag bij. Bijvoorbeeld door een schoolanalyse/nulmeting uit te voeren, door het management of de projectgroep op de achtergrond coachend te begeleiden bij het schoolontwikkelingsproces of door het ontwikkelingsproces actief te ondersteunen.

Meer weten? Benader Vera Otten.

Daltonscholen kunnen veel leren van elkaar en elkaar ondersteunen in hun ontwikkeling. Vanuit deze visie begeleiden we daltonregio’s en specifieke groepen leraren in het opbouwen en onderhouden van een (intervisie)netwerk.

Netwerk daltoncoördinatoren

Saxion Dalton ondersteunt al vele jaren netwerken voor daltoncoördinatoren primair onderwijs in onder andere de regio Oost Nederland (Overijssel/Gelderland), Flevoland en Drenthe/Groningen. Daarnaast wordt er geregeld een inbreng geleverd in andere netwerken, zoals Midden-Nederland, Regio Groot Zwolle, Groningen en Friesland. Denk aan het geven van een impuls op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen vanuit Saxion Dalton en/of het lectoraat vernieuwingsonderwijs van Saxion.

Meer weten? Benader Vera Otten.

Netwerk interne begeleiders op daltonscholen

Twee keer per jaar wordt een netwerkbijeenkomst voor interne begeleiders georganiseerd. Deze bijeenkomsten staan voornamelijk in het teken van kennisdeling waarbij nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen Saxion Dalton en/of het lectoraat vernieuwingsonderwijs van Saxion worden gedeeld. De focus ligt voornamelijk op het coachen van leraren gericht op eigenaarschap van zowel leraren als leerlingen.

Meer weten? Benader Vera Otten.

Netwerk daltonkindcentra

Samen met de NDV organiseren wij twee keer per jaar een netwerkdag voor en over daltonkindcentra. Tijdens deze dagen wisselen we onder andere ervaringen en kennis uit op het gebied van de daltonvisitatie van een kindcentrum, het ontwikkeltraject richting een daltonkindcentrum en de manier waarop de doorgaande (dalton)lijn vorm krijgt binnen het kindcentrum plus de borging hiervan.

Meer weten? Benader Vera Otten.