Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid - Een grote groep mensen steekt over op een kruispunt

Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid

De samenleving verandert continu en daarmee ook de veiligheid en onze beleving daarvan. Maatschappelijke veiligheid is een thema dat iedereen aangaat, zowel (groepen) individuen als publieke en private organisaties. Samen werken we aan de maatschappij en de veiligheid daarin. Dit noemen we samenredzaamheid. Vaak gaat dit dynamische samenspel als vanzelf. Maar maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen tegelijkertijd ook om vernieuwing, verdieping en afstemming bij het optimaliseren van de veiligheid.

Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid helpt tegen de achtergrond de digitalisering van de samenleving veiligheidsprofessionals om veiligheid zo vanzelfsprekend te houden als het nu op dagelijkse basis voor de meeste mensen is. Het borgen van veiligheid in een steeds verder digitaliserende samenleving vraagt om een flexibele, multidisciplinaire benadering. Daarbij moet in de dynamiek van alle dag recht worden gedaan aan zowel feiten als beleving. Met het tempo waarin onze technologie ontwikkelt en onze samenleving verandert, is dit een stevige uitdaging.
 

Onze missie is om door middel van kennisontwikkeling en –toepassing een bijdrage te leveren aan maatschappelijke veiligheidsvraagstukken van professionals waarbij multidisciplinaire samenwerking en de relatie tussen veiligheid en digitalisering centraal staan. Dit doen we door samen met en in opdracht van professionals toegepast wetenschappelijk onderzoek te doen om kennisbehoeften te vullen; de rijke kennis van veiligheidsprofessionals middels reflectieve gesprekken en observaties voor de bredere praktijk beschikbaar te stellen; effectieve trainingen, uitdagend onderwijs en gedegen advies te verzorgen.

Er wordt vaak vanuit verschillende waarden naar veiligheidsvraagstukken gekeken. Dit maakt samenwerken naast noodzakelijk, ook uitdagend. Werken aan veiligheid in een digitaliserende samenleving vraagt naast vakkennis in toenemende mate om flexibiliteit en een coöperatieve houding. Het doel is om in daadwerkelijke samenwerking in de oplossing steeds recht te doen aan de complexiteit van het vraagstuk. Veiligheid betekent overal iets anders en verandert door de tijd. Daarmee is er een noodzaak om in de aanpak te streven naar actueel en multidisciplinair maatwerk.

Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid bestaat uit een multidisciplinair team van docent-onderzoekers. Wij bundelen onze achtergronden en ervaringen uit onder andere de psychologie, bestuurskunde, criminologie, rechten, organisatiekunde en informatietechnologie in ons multidisciplinaire onderzoek. Ons toegepast wetenschappelijk onderzoek doen wij in opdracht van - maar het liefst samen met - professionals. Daarbij werken wij ook graag samen met studenten uit verschillende studierichtingen. Zo vormen wij learning communities rond taaie veiligheidsvraagstukken van vandaag en de toekomst. Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid focust zich daarbij op twee samenhangende leerlijnen: informatiegestuurd maatwerk en digitale weerbaarheid.

 onderzoekslijnen 

De hoofdvraag in de onderzoekslijn informatiegestuurd maatwerk luidt:

Hoe kunnen informatie en moderne informatietechnologie professionals optimaal ondersteunen in het realiseren van maatwerk in de
gezamenlijke aanpak van veiligheidsvraagstukken?

Informatie speelt een curiale rol in de veiligheidswereld. Wij zoeken samen met professionals in de praktijk naar de verantwoorde integratie van informatiestromen; het doorgronden en lokaal verrijken van inzichten; het vertalen van inzichten in gezamenlijk handelingsperspectief en het evalueren van hun handelen. Professionals die gebruik maken van gedeelde informatie moeten weten hoe de gedeelde inzichten tot stand komen en wat de beperkingen zijn. Data op zichzelf is niet zaligmakend. Lang niet alle relevante dynamieken kunnen immers op een valide en betrouwbare wijze in cijfers worden gevat. Het gaat naast het integreren van inzichten uit informatiebronnen evengoed om het voeren van het juiste gesprek. Daarbij richten wij ons op lokaal actieve professionals en bewoners. In samenwerking en afstemming van perspectief komen we tot betekenisvol maatwerk waarbij informatie optimaal ondersteunend aan professionals wordt ingezet.

De hoofdvraag van de onderzoekslijn informatiegestuurd maatwerk vertaalt zich in verschillende deelaspecten waar het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid haar onderzoek op richt:

 • De rol van informatietechnologie om het duiden van complexe veiligheidsvraagstukken te ondersteunen;
 • De complexiteit van multidisciplinaire samenwerking tussen veiligheidsprofessionals;
 • Het gezamenlijk organiseren van betekenisvol maatwerk.

 • NS project (Remco met Lianne Kleijer-Kool HU en Jelle Brands Uni van Leiden)
 • Fear peaks (Remco met Jelle Brands van Uni van Leiden)
 • Quality of space (Remco met Jelle Brands en Janne van Dijk van Uni van Leiden)
 • Bergen op Zoom (Remco met I&O Research)
 • Samenwerken rondom verward gedrag (Marleen en Remco)
 • Vervolg Rijssen-Holten (Annemarijn en Remco)
 • Regie (Mark en Remco)
 • Schurende verschillen (Sara en Remco)

 • Gemeente Capelle a/d IJssel – Verstoorde veiligheidsbeleving in Capelle a/d IJssel
 • Gemeente Maastricht veiligheidsbeleving (Ynze en Remco)
 • Adviesonderzoek Leefbaarheid en veiligheid gemeente Rijssen- Holten (Annemarijn en Remco)
 • Amsterdam’s onbehagen (Annemarijn en Remco met Hogeschool Utrecht)

In de onderzoekslijn digitale weerbaarheid luidt de hoofdvraag:

Hoe kunnen risico’s verbonden aan moderne informatietechnologie
door samenwerkende professionals
optimaal worden tegengegaan?

Door de digitalisering van de samenleving zijn kritische processen in toenemende mate vervlochten met informatietechnologie. Naast de dagelijkse gemakken die wij hiervan ervaren, maakt dit ons ook kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan het uitvallen van kritische infrastructuren, cybercrime maar ook aan fouten in en beperkingen van functionaliteiten van systemen. Technologie kan bijdragen aan het beschermen tegen digitale risico’s. Er bestaan dan ook vele hardware- en softwarematige veiligheidsmaatregelen, maar de mens is in de omgang met deze technologie vaak de zwakste schakel. Daarom zetten wij niet alleen in op hard- en software, maar investeren wij in een samenhangend pakket van maatregelen waarin de beleving en het gedrag van mensen in interactie met technologie kwetsbaarheid ombuigt naar weerbaarheid. Digitale weerbaarheid vraagt om een multidisciplinaire benadering. In de zoektocht naar een samenhangend pakket aan maatregelen in de praktijk, is kennis nodig van hard- en software, bedrijfsprocessen, verandermanagement, beleving en gedrag. Het werken aan digitale weerbaarheid is per definitie cyclisch van aard, omdat veranderingen in de IT en cybercrime elkaar ongekend snel opvolgen.

Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid richt zicht op verschillende deelaspecten van de hoofdvraag van de onderzoekslijn digitale weerbaarheid:

 • De risico’s van moderne informatietechnologie en menselijke omgang met deze technologie;
 • De complexiteit van multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende professionals;
 • Het ontwikkelen van een multidisciplinaire, sluitende aanpak om de samenleving weerbaarder te maken tegen risico’s van moderne informatietechnologie.

 • Cybercrimeproject in opdracht van VAR (Ynze, Ellen en Remco)
 • Privacy vs. security (Eleftheria en Remco)
 • Werkveldverkenning cybercrime ()
 • Werkveldverkenning IT-security ()
 • 5G onderzoek Apeldoorn

Samenwerking

Het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid staat met het ene been stevig in de toegepaste en wetenschappelijke kennis over maatschappelijke veiligheid. Zo werken wij op regelmatige basis samen met de Politieacademie; de vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden; het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid van de Hogeschool Utrecht en zijn we aangesloten bij de Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Met het andere been staan we in de complexiteit van de veiligheidspraktijk van alledag door samen te werken met diverse gemeenten (o.a. Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Maastricht, Capelle aan den IJssel en Zeist), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en de Veiligheidsalliantie Rotterdam.

Het lectoraat staat open voor aanvullende projecten die ons hoofddoel verder versterken. Heeft u vragen over een mogelijke samenwerking of de (onderzoeks)activiteiten van het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid? Neem dan contact op met lector Remco Spithoven.

Nieuws van het lectoraat

Evenementen van dit lectoraat

Ons team

Het onderzoeksteam van het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid wil tegen de achtergrond van maatschappelijke verandering veiligheidsprofessionals helpen om veiligheid zo vanzelfsprekend te houden als het nu op dagelijkse basis voor de meeste mensen is. Dit doen zij onder leiding van de lector dr. Remco Spithoven.

Gerelateerde opleidingen