Toelating

Om te beginnen met deze deeltijdopleiding, moet je voldoen aan de toelatingseisen. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt voor toelating. Daarnaast beschik je over een relevante praktijkomgeving.

Persoonlijk Studieadvies op maat gesprek

Voordat je wordt ingeschreven voor een opleiding, heb je altijd een studieadvies op maat gesprek. Dit gesprek is zowel informerend als adviserend.

Meer over Studieadvies op maat

De informatie die je op deze pagina over toelatingseisen leest, geldt voor het studiejaar 2021-2022. Het kan zijn dat de toelatingseisen gedurende het jaar worden gewijzigd door bijvoorbeeld het ministerie of door Saxion. De toelatingseisen worden dan ook gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

Met een mbo4-diploma ben je niet rechtstreeks toelaatbaar. Je moet toelatingstoetsen maken en halen voor:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur & Techniek 

Deze landelijke toelatingstoetsen van het CITO zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen. Zie ook het kopje Toelatingstoetsen.       

Onzeker over de toelatingstoets(en) die je moet maken? Volg een cursus!
Als ondersteuning bij het leren voor de toelatingstoetsen bieden we voor aankomende Saxion-studenten bijeenkomsten aan, waarin je je vragen over de stof kunt stellen aan de vakdocent en de stof kunt oefenen door onder begeleiding met proefvragen aan de slag te gaan. Deelname is gratis en vrijblijvend. Klik hier voor meer informatie over de online cursussen en om je aan te melden.

Kijk voor meer informatie over de toelatingstoetsen en bijscholingsprogramma's op het tabblad 'Voorbereiding' op deze website en op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Lees meer over de overstap van mbo naar hbo

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

Havo en vwo
Toelaatbaar Natuur en Techniek (NT) Natuur en Gezondheid (NG) Economie en Maatschappij (EM) Cultuur en Maatschappij (CM)
havo Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt
vwo ja ja ja ja

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het voortgezet onderwijs werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken, bijvoorbeeld Economie 1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2.

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van je opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt’ bent (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Wil je toch toegelaten worden, dan moet je een deficiëntietoets van CITO afleggen. Deze toets moet je met voldoende resultaat afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Wanneer je geen havo-eindexamen doet of hebt gedaan in de bovenstaande vakken moet je, vóór aanvang van de opleiding, per ontbrekend vakgebied een Cito toelatingstoets maken voor:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur & Techniek (bij ontbreken van biologie of natuurkunde of nlt).

Deze landelijke toelatingstoetsen van het CITO zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen. De uitslag is een jaar en negen maanden geldig. Je hebt per studiejaar voor iedere toets een herkansingsmogelijkheid.

Starten met de pabo per september 2021: instroom onder voorwaarden

Als je naar de pabo wilt, maar de toelatingstoetsen nog niet hebt gehaald, mag je per 1 september 2021 onder voorwaarden aan de opleiding beginnen. Je moet dan wel voor 1 januari 2022 alsnog de toelatingstoetsen hebben behaald. Als dit niet lukt, moet je met de opleiding stoppen.

Wat betekent dit voor jou?

 • Voor 1 januari 2022 moet je de toelatingstoetsen succesvol hebben afgerond.
 •  Je kunt de toelatingstoetsen maken in de beschikbare toetsvensters tussen juni en november 2021.
 • Per vak heb je recht op twee kansen om de toets te behalen.
 • We raden je sterk aan om de toelatingstoetsen vòòr 1 september 2021 af te ronden. Dan begin je met een schone lei aan de pabo, wat jouw studiesucces en leerresultaten ten goede komen.

Meer informatie

Heb je hier vragen over, neem dan contact op met het Servicepoint of kijk bij de veelgestelde vragen op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Onzeker over de toelatingstoets(en) die je moet halen? Volg een online cursus!

Als ondersteuning bij het leren voor de toelatingstoetsen bieden we voor aankomende Saxionstudenten bijeenkomsten aan, waarin je je vragen over de stof kunt stellen aan de vakdocent en de stof kunt oefenen door onder begeleiding met proefvragen aan de slag te gaan. Deelname is gratis en vrijblijvend. Klik hier voor meer informatie over de online cursussen en om je aan te melden.

Kijk voor meer informatie over de toelatingstoetsen en bijscholingsprogramma's op het tabblad 'Voorbereiding' op deze website en op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Ondersteuning voorbereiding toelatingstoetsen

Als ondersteuning bij het leren voor de toelatingstoetsen bieden we in juni per vak een zomercursus van een week aan. Meer informatie volgt binnenkort. 

Wiscat-toets Rekenen

In het eerste jaar van de opleiding moeten alle pabostudenten de landelijke Wiscat-toets Rekenen behalen. Met de online rekencursus bij Saxion kun jij je voorafgaand aan je opleiding bijscholen en al de landelijke toets maken. Niet verplicht, wel raadzaam! 
Meld je aan voor de rekencursus.
 

Beschik je over een ander Nederlands diploma dan hierboven beschreven? Dat kan! Je beschikt dan over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4). Een tweede optie is dat je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

Buitenlands diploma? Bij Saxion ben je toelaatbaar als je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-, havo- of mbo-diploma.

Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma’s of certificaten, waarmee je aantoont dat je de Nederlandse taal op voldoende niveau beheerst:

 • Diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO.
 • Certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).
 • Certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

Ben je toelaatbaar op grond van een ander Nederlands diploma of een ander buitenlands diploma dan is het wel van belang dat je je realiseert, dat de profieleisen van toepassing zijn. Voldoe je niet aan deze eisen dan moet je vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan de volgende CITO toelatingstoetsen en deze met een voldoende resultaat behalen:

 • toelatingstoets Aardrijkskunde en;
 • toelatingstoets Geschiedenis en;
 • toelatingstoets Natuur & Techniek.

De toelatingstoetsen worden door CITO afgenomen. Zie ook het kopje Toelatingstoetsen.

Zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Als je niet aan een van de bovenstaande eisen voldoet, kan je deelnemen aan het 21+toelatingsonderzoek. Indien je op 1 september van een bepaald jaar wilt beginnen met de opleiding dan moet je uiterlijk op 1 september van dat jaar, 21 jaar of ouder zijn om aan de toelatingsonderzoeken voor dat studiejaar deel te kunnen nemen.

Een beperkt aantal opleidingen kent een startmoment van het eerste studiejaar per 1 februari. Indien je op 1 februari van een bepaald jaar wilt starten dan moet je, om deel te kunnen nemen, uiterlijk op 1 februari van dat jaar, 21 jaar of ouder zijn om aan de toelatingsonderzoeken die daarvoor zijn bestemd mee te kunnen doen.

Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+ onderzoek met voldoende resultaat hebt behaald:

 • Onderdeel Nederlands.
 • Capaciteitenonderzoek.

De inhoudelijke eisen voor het deficiëntieonderzoek en het 21+ onderzoek, lees je in een aparte brochure over toelatingsonderzoeken. Na je aanmelding voor de opleiding, krijg je hier meer informatie over gemaild, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+ onderzoek.

Naast het 21+onderzoek moet je ook de volgende CITO toelatingstoetsen behalen:

 • toelatingstoets Aardrijkskunde en
 • toelatingstoets Geschiedenis en
 • toelatingstoets Natuur & Techniek.

Kijk voor meer informatie over de toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek onder het kopje "Toelatingstoetsen".

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.