Toelatingseisen 2023-2024

Om te beginnen met deze deeltijdopleiding, moet je voldoen aan de toelatingseisen. Kijk hieronder welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt voor toelating.

Persoonlijk Studieadvies op maat gesprek

Voordat je wordt ingeschreven voor een opleiding, heb je altijd een studieadvies op maat gesprek. Dit gesprek is zowel informerend als adviserend.

Meer over Studieadvies op maat

De informatie die je op deze pagina over toelatingseisen leest, geldt voor het studiejaar 2023-2024. Het kan zijn dat de toelatingseisen gedurende het jaar worden gewijzigd door bijvoorbeeld het ministerie of door Saxion. De toelatingseisen worden dan ook gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.

Met een mbo4-diploma ben je niet rechtstreeks toelaatbaar. Je moet toelatingstoetsen maken en halen voor:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur & Techniek 

Deze landelijke toelatingstoetsen van het CITO zijn op het niveau van havo3/vmbo-T4 en worden op een beperkt aantal momenten in het jaar afgenomen. 

Toelatingstoetsen

Kijk voor meer informatie over de toelatingstoetsen en bijscholingsprogramma's op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Lees meer over de overstap van mbo naar hbo

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan voor de hieronder genoemde vakken:

Havo en vwo
Toelaatbaar Natuur en Techniek (NT) Natuur en Gezondheid (NG) Economie en Maatschappij (EM) Cultuur en Maatschappij (CM)
havo Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt Ja, met Geschiedenis en Aardrijkskunde en Natuurkunde of Biologie of nlt
vwo ja ja ja ja

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het voortgezet onderwijs werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken, bijvoorbeeld Economie 1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2.

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van je opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt’ bent (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Wil je toch toegelaten worden, dan moet je een deficiëntietoets van CITO afleggen. Deze toets moet je met voldoende resultaat afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Wanneer je geen havo-eindexamen doet of hebt gedaan in de bovenstaande vakken moet je per ontbrekend vakgebied een Cito toelatingstoets maken voor:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur & Techniek (bij ontbreken van biologie of natuurkunde of nlt).

Kijk voor meer informatie op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Wiscat-toets (landelijke rekentoets)

Daarnaast is er nog de Wiscat-toets. Na het maken van deze rekentoets wiscat-pabo weet je als (instromend) eerstejaarsstudent of je voldoet aan de landelijk vastgestelde norm voor rekenen. Het is mogelijk deze al voor de start van je studie te maken. Als je je hebt aangemeld, ontvang je een mail met meer informatie hierover. 

Meer informatie

Heb je hier vragen over, neem dan contact op met het Servicepoint.

 

Beschik je over een ander Nederlands diploma dan hierboven beschreven? Dat kan! Je beschikt dan over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4). Een tweede optie is dat je beschikt over een in Nederland afgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'.

Buitenlands diploma? Bij Saxion ben je toelaatbaar als je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo-, havo- of mbo-diploma.

Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma’s of certificaten, waarmee je aantoont dat je de Nederlandse taal op voldoende niveau beheerst:

 • Diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO.
 • Certificaat Profiel Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).
 • Certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT.

Neem een kijkje op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Als je niet aan een van de bovenstaande eisen voldoet, kan je deelnemen aan het 21+toelatingsonderzoek. Indien je op 1 september van een bepaald jaar wilt beginnen met de opleiding dan moet je uiterlijk op 30 september van dat jaar, 21 jaar of ouder zijn om aan de toelatingsonderzoeken voor dat studiejaar deel te kunnen nemen.

Een beperkt aantal opleidingen kent een startmoment van het eerste studiejaar per 1 februari. Indien je op 1 februari van een bepaald jaar wilt starten dan moet je, om deel te kunnen nemen, uiterlijk op 28 februari van dat jaar, 21 jaar of ouder zijn om aan de toelatingsonderzoeken die daarvoor zijn bestemd mee te kunnen doen.

Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+ onderzoek met voldoende resultaat hebt behaald:

 • Onderdeel Nederlands.
 • Capaciteitenonderzoek.

De inhoudelijke eisen voor het deficiëntieonderzoek en het 21+ onderzoek, lees je op de pagina over toelating. Na je aanmelding voor de opleiding, krijg je hier meer informatie over gemaild, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+ onderzoek.

Naast het 21+onderzoek moet je ook de volgende CITO toelatingstoetsen behalen:

 • toelatingstoets Aardrijkskunde en
 • toelatingstoets Geschiedenis en
 • toelatingstoets Natuur & Techniek.

Kijk voor meer informatie over de toelatingstoetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek onder het kopje "Toelatingstoetsen".

 

Toelatingseisen 2022-2023 

Zoek je de toelatingseisen voor het lopend studiejaar 2022-2023? Download deze als PDF via de onderstaande link. 

Toelatingseisen 2022-2023 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.