Toelatingseisen

De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) is geschikt voor studenten met een verwant mbo4-diploma. Bij de start van de opleiding is voorkennis en ervaring met werken met kinderen in het werkveld noodzakelijk. Daarnaast heb je een relevante leer-/werkplek in de voorschoolse educatie of het (speciaal) basisonderwijs voor minimaal 16 uur per week.

Studenten met de vooropleidingen havo en niet verwante mbo-opleidingen wordt aangeraden een andere bacheloropleiding te volgen. Je kunt hierbij denken aan Social Work of Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo).

Mocht je toch graag willen starten met de ad PEP en geen relevante vooropleiding hebben, dan raden we je een persoonlijk gesprek aan. Hiervoor kun je contact opnemen met Anique Kamp-Bokdam, j.h.bokdam@saxion.nl.

Om definitief ingeschreven te worden moet een werkgeversovereenkomst aangeleverd worden bij de studentregistratie. Deze overeenkomst is hier te vinden.

Natuurlijk moet je voldoen aan de wettelijke toelatingseisen. Daarnaast is het van belang dat je bij de start van je opleiding een (relevante) praktijkomgeving hebt, waarin je jouw opdrachten en toetsen succesvol kunt afronden. Voordat je met je opleiding start, ontvangen we graag het formulier ‘Verklaring relevante praktijkomgeving’ ingevuld retour. 

Mogelijkheden praktijkomgeving

Waaraan kun je denken bij een relevante praktijkomgeving? Wij zetten een aantal mogelijkheden voor je op een rijtje.

 • Een baan waarin werken en leren op hbo-niveau mogelijk is 
 • Een werkgever die jou de gelegenheid biedt om te werken aan de opdrachten op hbo-niveau
 • Vrijwilligerswerk bij een voor de opleiding relevante organisatie, die jou gelegenheid biedt om te werken aan de opdrachten op hbo-niveau
 • Een bedrijf waarmee je duidelijke afspraken hebt gemaakt om je opdrachten en toetsen ten behoeve van je opleiding te kunnen maken
 • Collega's met minimaal hbo werk- en denkniveau, die je kunt consulteren op onderwerpen/thema's die relevant zijn voor je opleiding en het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid 

Weten of jouw praktijkervaring relevant is? Studieadvies op maat!

Heb je nog geen relevante praktijkomgeving of wil je weten of jouw praktijkomgeving voldoende relevant is voor jouw studie? Dit bespreken we graag met je tijdens het Studieadvies op maat. In dit persoonlijke gesprek kunnen wij beoordelen of je praktijkomgeving voldoet aan alle voorwaarden. Heb je nog geen (relevante) praktijkomgeving? Dan adviseren wij je in het Studieadvies op maat over de mogelijkheden om deze voor de start van je opleiding te vinden. 

Betaalt jouw werkgever?

Betaalt je werkgever de kosten van jouw opleiding? Dan kun je hieronder de garantieverklaring downloaden. Deze laat je invullen door je werkgever en ontvangen we graag uiterlijk 15 januari (als je in februari met de opleiding start) of 15 augustus (als je in september met de opleiding start).

Je werkgever vult op dit formulier zijn/haar betaalgegevens in voor een juiste facturatie. Download de garantieverklaring. Het ingevulde formulier kun je vervolgens uploaden in SIS (via Studielink).

Voldoet jouw vooropleiding niet, maar heb je wel enkele jaren werkervaring en ben je 21 jaar of ouder? Vraag dan een studieadvies op maat-gesprek aan. Kijk ook voor meer informatie onder het kopje 21+onderzoek.

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelating tot de ad PEP. De intakegesprekken vinden plaats van mei tot en met augustus. Wil je in september starten? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan. Je krijgt dan een uitnodiging voor de intake van de ad PEP.

 

De leer-/werkplek van de student moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen:

 • Je hebt werk- of een stageplek voor minimaal 16 uur per week.
 • Je werkt of loopt stage (grotendeels) op eenzelfde locatie/groep.
 • De organisatie biedt je de gelegenheid om aan de leeruitkomsten van de opleiding te werken.
 • De werkplekbegeleider (begeleider van student op de werkplek) van de student is hbo opgeleid. Eventueel kan een andere collega de dagelijkse begeleider zijn. De begeleiding moet in dit geval minimaal één keer per maand live plaatsvinden. Daarnaast vindt er begeleiding op afstand plaats.
 • De werkplekbegeleider is bereid om vier keer per jaar naar Saxion in Enschede te komen voor een opleidingsmiddag en heeft 40 uur op jaarbasis beschikbaar om de student te kunnen begeleiden.
 • De werkplek is bij voorkeur voor 2 jaar (gedurende de gehele opleiding), maar minimaal voor 1 jaar.
 • Bij aanvang van het werkplekleren wordt de werkplekovereenkomst nogmaals bekrachtigd waarin de handtekening van begeleider vanuit de opleiding (instituutsopleider) toegevoegd wordt.

Als je een mbo-4 diploma hebt, mag je bij Saxion starten met een hbo deeltijdopleiding.   
Heb je geen erkend mbo-4 diploma, maar ben je wel ouder dan 21 jaar?   
Kijk hieronder bij het kopje 21+ onderzoek hoe je deel kunt nemen aan dit onderzoek.

Saxion hanteert de regeling 'nadere toelatingseisen voor mbo-ers' NIET.  

Sinds 1 augustus 2015 zijn mbo-4 studenten niet meer automatisch toelaatbaar tot alle hbo-studies. Voor een aantal combinaties van mbo- en hbo-opleidingen kunnen 'nadere toelatingseisen' worden gesteld. Het gaat om zogenaamde niet-verwante doorstroom, waarbij je doorstudeert in een andere sector dan waarin je bent opgeleid. 

Saxion heeft besloten deze regeling niet te hanteren omdat onderzoek heeft uitgewezen dat deze groep studenten de laatste jaren binnen Saxion niet minder goed gepresteerd heeft dan de andere studenten die vanuit het mbo zijn ingestroomd. Landelijk is dit echter wel het geval en daarom blijft Saxion onderzoek doen om na te gaan of deze resultaten zo blijven.

Onderstaande informatie geldt voor het studiejaar 2021-2022. De toelatingseisen worden gepubliceerd onder voorbehoud vanwijzigingen in ministeriële regelingen en de door Saxion vastgestelde regelingen.  

Heb je een havo- of vwo-diploma met een profiel dat tot 1 augustus 2007 op het vo werd aangeboden, dan heb je een oud profiel. Je kan onder meer zien dat je een oud profiel hebt als er sprake is van deelvakken (bijv. Economie1 of Economie 2 en Wiskunde A1 en Wiskunde A2).  

Met een oud havo- of vwo-profiel heb je geen recht meer op rechtstreekse toelating. Het diploma wordt afhankelijk van de keuze van opleiding getoetst en vergeleken met de huidige havo- of vwo-profieleisen en -vakken. Het kan dus zijn dat je profiel nog niet voldoet aan deze toelatingseisen en je dus 'deficiënt bent' (ontoereikend) voor de gekozen opleiding. Om te worden toegelaten moet je een deficiëntietoets afleggen die je met voldoende resultaat moet afsluiten om te kunnen worden ingeschreven.

Je beschikt over een havo- of vwo-diploma met gewenst profiel en je toont aan dat je eindexamen hebt gedaan of een vavo-certificaat hebt voor de hieronder genoemde vakken:

Havo profiel

Toelaatbaar

Natuur en Techniek (NT) Ja
Natuur en Gezondheid (NG) Ja
Economie en Maatschappij (EM) Ja
Cultuur en Maatschappij (CM) Ja
       

Vwo profiel

Toelaatbaar

Natuur en Techniek (NT) Ja
Natuur en Gezondheid (NG) Ja
Economie en Maatschappij (EM) Ja
Cultuur en Maatschappij (CM) Ja

Je beschikt over een in Nederland afgegeven diploma van een vooropleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4) of je beschikt over een in Nederland uitgegeven getuigschrift van het propedeutisch of afsluitend examen van een opleidingin het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Zie ook 'Wegwerken deficiënties bij een ander diploma'. 

Je beschikt over een niet in Nederland afgegeven diploma van een opleiding waarvan is vastgesteld dat dit diploma tenminste gelijkwaardig is aan het hierboven bedoelde vwo, havo of mbo-diploma.  
Je bent toelaatbaar als je daarnaast beschikt over een van de onderstaande diploma's/certificaten waarmee je aantoont de Nederlandse taal op voldoende niveau te beheersen:  

 • diploma Staatsexamen programma II; deelname via DUO  
 • het certificaat Profiel Educatief Startbekwaam  (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of  
 • het certificaat Profiel Educatief Professioneel (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT); deelname via het CNaVT. 

Indien je niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet, kun je, wanneer je uiterlijk op 1 september 2021 21 jaar of ouder bent, vóór de aanvang van de opleiding, deelnemen aan het 21+onderzoek. Je bent toelaatbaar voor de opleiding als je de volgende onderdelen van het 21+onderzoek met voldoende resultaat hebt afgelegd:  

 • onderdeel Nederlands   
 • capaciteitenonderzoek

De inhoudelijke eisen die bij het deficiëntieonderzoek en het 21+onderzoek worden gesteld, zijn vastgelegd in een aparte brochure. Na je aanmelding voor de opleiding krijg je meer informatie via de mail, samen met een deelnameformulier voor het door jou af te leggen deficiëntie- en/of 21+onderzoek. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.