Sustainable Building Technology

Sustainable Building Technology

Maatschappelijke vraagstukken waren nog nooit zo uitdagend! Uitdagingen zoals klimaatverandering met als gevolg bijvoorbeeld de energietransitie, of industrialisering in de bouw met als gevolg de digitalisering, vraagt de markt om nieuwe technologieën en businessmodellen. Terwijl de vraagstukken uitdagender zijn, genereren de verwachte veranderingen ook grote kansen voor innovatieve producten en nieuwe diensten.

...wij faciliteren de reductie van gebouwgerelateerde broeikasgasemissies tijdens de bouw- en exploitatiefase, werken we klimaatverandering tegen en steunen we de marktpositie van onze projectpartners.

Onderzoekslijnen

Deze onderzoekslijn richt zich op het innovatief en prestatiegericht bouwen en renoveren van woningen. Dit met als focus energetisch renoveren en planmatig onderhoud. Onderzoeksgebieden zijn:

 1. Het meten, monitoren en voorspellen van werkelijke (energetische en thermische) prestaties,
 2. Innovatieve gebouwonderdelen, materialen en installaties,
 3. Total costs of ownership voor de klant (van de klant) en een gezonde business case en
 4. Het optimaliseren en automatiseren van werkprocessen. Hierbij wordt m.b.v. onderzoek, testen en evalueren van kansrijke concepten de opschaling van de verduurzaming ondersteund.
De voorgevel van een pand staat in de stijgers. Een deel van de voorgevel met ramen hangt aan een hijskraan.

We leven in een periode van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Milieu- en klimaatbescherming worden ook in de bouw en infrastructuur steeds belangrijker en vragen naar sociale, innovatieve en duurzame oplossingen. Milieuvriendelijk geproduceerde bio gebaseerde grondstoffen kunnen hier in de bouw substantieel aan bijdragen. Smart, veilig en duurzaam zijn belangrijke sleutelwoorden. De onderzoekslijn “Functionele Biomaterialen” richt zich op het onderzoeken van mogelijkheden om de performance van biologische bouwmaterialen, zoals hout, te verbeteren. Hierbij is te denken aan verbeterde brandwerendheid, verlenging van de levensduur, verminderen van onderhoud, reduceren van luchtvervuiling of grondstof verbruik. Om dit te bereiken wordt nationaal en internationaal samengewerkt met onderzoeksgroepen die actief zijn actief op het gebied van “life science” en chemie.

huis gemaakt van hout

Deze onderzoekslijn richt zich op het sluitend maken van de dataverwerkingsketen in de bouw, van ontwerp via bouw(productie) tot exploitatie. Hierbij staan gebouwinformatiemodellen centraal. Binnen deze lijn werkt SBT aan het integreren van verschillende datamodellen zoals GIS en BIM, het vertalen van 3D pointclouds naar modellen, het aansturen van productieprocessen op basis van customized datamodellen en het beschikbaar stellen van digitale modellen, "digital twins", voor dynamische benchmarking, ter ondersteuning van procesoptimalisatie tijdens het gebruik van gebouw en installaties.

data ter verwerking van een huis.jpg

Het Saxion-lectoraat Sustainable Building Technology richt haar activiteiten daarom op het beschikbaar stellen van methoden en gereedschap zoals digitale tools. Hierdoor faciliteren wij de reductie van gebouwgerelateerde broeikasgasemissies tijdens de bouw- en exploitatiefase, werken we klimaatverandering tegen en steunen we de marktpositie van onze projectpartners.

bouwplaats.jpeg

De gewonnen inzichten en ontwikkelingen zijn bedoeld om lokale marktpartijen te steunen nieuwe producten en diensten toe te passen. Hierbij focust het lectoraat zich op de interactie tussen gebouwschil (materiaal), gebruiker en installaties met als randvoorwaarde een gezond binnenklimaat.

De bandbreedte aan beschikbare competenties zoals bijvoorbeeld milieutechnologie, architectuur, bouwfysica en installatietechnologie maakt het mogelijk discipline overschrijdende vraagstukken te bewerken. Zo is het team onder andere betrokken bij projecten als: PHYSYCON (TKI Urban Energy), CelluPanel (TFF) en Cityloops (H2020).

 • Easy Switch (monitoring gecompartimenteerde woningen)
 • Geautomatiseerde productie van traditionele houtverbindingen en knooppunten voor de industriële (woning)bouw (Emissieloos Bouwen, TNO)
 • P3Venti (TNO) – Pandemische Paraatheid & Ventilatie: Technische- en gebruiksinventarisatie ventilatiesystemen in bestaande gebouwen voor ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, op basis van een taxonomie
 • Productie van biopolymeren (door de schimmel Aureobasidium pullulans) voor metaalbescherming (SIA RAAK GoChem)
 • CIM Isolerende sandwiches woningbouw
 • Fieldlab CleanTechRegio Energy4Business
 • CelluPanel II (TFF)
 • Cityloops (H2020)
 • Effect van de (bio)chemische compositie van een biologische hout coating met Aureobasidium pullulans op de brandvertragende eigenschappen (SIA RAAK KIEM GoChem)
 • IEA Annex 71
 • Improved adhesion of a biological coating based on Aureobasidium pullulans using VOC-emissions from wood (SIA RAAK GoChem)
 • INDU-ZERO (Interreg 5B Noordzee Regio)
 • MMIP 3 Future Factory (TKI Urban Energy)
 • MMIP 3/4: Prestatie monitoring Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB)
 • Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) (SIA RAAK)
 • PHYSYCON (TKI Urban Energy)
 • Pioneering “Waterzijdig inregelen”: Radiator WaterBalans RRE Enschede
 • Sloopnieuwbouw: een toekomstbestendig bouwconcept i.o.v. Woningcorporatie Wonion
 • Smart TinyLab (EFRO)

Dankzij multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijfsleven, lectoraten en onderwijs worden innovatieve concepten en producten ontwikkeld. Samenwerking is zowel op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Stichting Pioneering

Op meerdere onderzoeksgebieden wordt intensief samengewerkt met Stichting Pioneering. Dit is een brancheorganisatie in de Bouw in Oost NL met als doel het faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheid en opdrachtgevers om nieuwe werkwijzen en producten te ontwikkelen. Twee kenniskringleden van het lectoraat SBT zijn actief lid van het Pioneering expertteam. 

pioneering-klein.jpg

Stichting Pioneering

Het platform van en voor vernieuwers in de bouw

Website

Domijn

De samenwerking met Domijn richt zich op het aanvragen en uitvoeren van onderzoeksprojecten, waarbij zowel Saxion-onderzoekers, -docenten en -studenten als medewerkers van Domijn betrokken zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om projecten rond energie, binnenklimaat, circulair (ver)bouwen en het reduceren van CO2-emissies. Ook het implementeren van nieuwe technologieën, productieprocessen en samenwerkingsvormen in de keten rond woningbouw en -verhuur zijn onderwerp van onderzoek. Alles is er op gericht om duurzaamheid te verbinden met betaalbaar, comfortabel en gezond wonen. De opbrengsten van het onderzoek vinden hun weg in de praktijk en in pilotprojecten en publicaties, om verder onderzoek en andere vormen van kennisdeling rond verduurzaming in de woningbouw aan te jagen.

Domijn logo.jpeg

Domijn

Website

Fieldlab Efficiënt bouwen met hout

Hout zal als bekendste biobased materiaal in de nabije toekomst nog meer worden toegepast als bouwstof. Onder andere vanwege de toepassingsmogelijkheden, de CO2 opslag in het materiaal, het circulair kunnen toepassen en de uitstraling van hout.

Er zijn veel initiatieven bij marktpartijen, het (hoger)(beroeps)onderwijs en onderzoeksinstituten maar een doorgaande leerlijn ontbreekt. Hierop speelt het Fieldlab Efficiënt Bouwen met Hout (en andere biobased materialen – FiEBH) in door met ROC van Twente de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool en regionale partijen de verbinding te zoeken tussen de markt, het onderzoek en het onderwijs middels dit fieldlab. We gaan praktisch onderzoek faciliteren en onderwijs ontwikkelen om hout en andere biobased materialen beter te kunnen inzetten in de bouwkolom en dit thema meer te verweven in het onderwijs op MBO, HBO en WO–niveau.

Fieldlab EBMH smal.png
Fieldlab Efficiënt Bouwen met Hout

Fieldlab Efficiënt Bouwen met Hout

Website

FiDETT: Fieldlab Digitalisering  EnergieTransitie Twente

Het Fieldlab Digitalisering EnergieTransitie Twente is een samenwerkingsverband waarbij de kennisinstellingen ROC van Twente, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente gezamenlijk met lokale overheden en bedrijven strategisch samenwerken. Het doel van FiDETT is de wijkgerichte aanpak ter bevordering van de energietransitie te versnellen door intensieve toepassing van digitale technologieën. Om dit te bereiken werkt FiDETT aan twee thema’s: (1) vernieuwen en verbinden van onderwijs van MBO, HBO en WO en (2) het agenderen en uitvoeren van praktijkgericht en fundamenteel onderzoek m.b.t. nieuwe vormen van samenwerking en methoden.

Het lectoraat Sustainable Building Technology verrijkt het fieldlab door het inbrengen van kennis en competenties op het gebied van gebouwrenovaties, beoordeling van gebouwprestaties, digital modelleren en simuleren van gebouwen en wijken. Voorlopige resultaten van FiDETT zijn de samenwerking tussen studenten en onderzoekers m.b.t. toepassing van een grondradar en de ontwikkeling van een ‘meetfiets’ en ook succesvolle resultaten in het door SIA RAAK KIEM gesubsidieerde project “Digitalisering voor de energietransitie van wijken: Digital Twins en innovatieve ketensamenwerking” (https://www.nwo.nl/projecten/kiemk2001068).

fidett smal.png
coverpage smal.png
Fieldlab Digitalisering EnergieTransitie Twente

Fieldlab Digitalisering EnergieTransitie Twente

Website

Gooskens Hout

Al jaren werken we samen met Gooskens Hout aan verschillende onderzoeksprojecten. Daarbij staan zowel de houtbehandeling als oppervlaktecoating met biobased materialen centraal.

De toepassing van biomaterialen in de bouw heeft veel potentie om de COemissies, gerelateerd aan de productie van staal, beton en cement, te verlagen. Hout, als voorbeeld, neemt enerzijds tijdens de groeifase CO2 op en is eenvoudig industrieel te bewerken, maar anderzijds zal het onbehandeld verweren en heeft het een beschermde oppervlakte nodig. De beschermende oppervlakte-eigenschappen kunnen door middel van houtbehandelingsmethodes of coatings gereedgemaakt worden.

Er ligt dus voldoende potentie om nader samen te werken. De komende jaren intensiveren we de samenwerking dan ook, waarbij onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar zullen voeden en versterken!

Logo Gooskens Hout

Gooskens Hout

Website

2024

2022

 • Rovers, T., Struck, C., Gieling, C., Mohammadi, S., Slagmolen, O., Dorée, A., Olde Scholtenhuis, L., Vink, K., Poppe, H., Koopman, D., ter Maat, H., & Boeve, B. (2022). Development and evaluation of digital twins for district-level heating energy demand simulation. CLIMA2022. https://doi.org/10.34641/clima.2022.399

 • Mohammadi, S., Weersink, A., Van 't Ende, J.A.N. , & Struck, C. (2022). Rotatable Smart TinyLab, a platform for testing integrated façades and indoor climate, SBE: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1085/1/012055

 • Guerra-Santin, O., Rovers, T., Marchionda, S., & Itard  , L. (2022), Monitoring (N)ZEB dwellings in the Netherlands: Lessons learned from current practices. Paper presented at the CLIMA 2022: the 14th REHVA HVAC World Congress, Rotterdam (NL).  

 • van 't Ende, J. A. N., Lazaridis, M., Struck, C., & Weersink, A. (2022). Towards the integration of air chemistry and building simulation models IAQ assessment. Paper presented at the CLIMA 2022: the 14th REHVA HVAC World Congress, Rotterdam (NL).  

 • Spiekman, M.E., Boess, S.U., Guerra-Santin, O., Rovers, T.J.H., & Nelis, N. (2022). Effects of energy-efficient renovation concepts on occupant behaviour and hence building performance. Paper presented at the SBE Conference, Preparing for the European Renovation Wave, Delft (NL)

 • Zander, B., Lange, K., Decorte, Y., Steeman, M., Struck, C., & Gieling, C. (2022). Transformation and Acceleration of the Construction Supply Chain through Smart Factories. Paper presented at the Central Europe towards Sustainable Building 2022, Prague (CZ) 

 • Soheil Alavirad and Saleh Mohammadi and Pieter-Jan Hoes and Luyi Xu and Jan, L. M. H. (2022). Future Proof Energy-Retrofit strategy for an existing Dutch neighbourhood. Energy and Buildings, 260, 111914. doi: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.111914

 • Martirano, G., Pignatelli, F., Vinci, F., Struck, C., Coors, V., Fitzky, M., Hernández Moral, G., Serna-González, V., Ramos-Díez, I. and Valmaseda, C., Comparative analysis of different methodologies and datasets for Energy Performance Labelling of buildings, EUR 30963 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-46608-6, doi:10.2760/746342, JRC124885. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124885

2021

 • Aflaki, A., Esfandiari, M., & Mohammadi, S. (2021). A Review of Numerical Simulation as a Precedence Method for Prediction and Evaluation of Building Ventilation Performance. Sustainability, 13(22), 12721.
 • Bauwens, G., Ritosa, K., Roels, S., Deltour, J., Masy, G., Senave, M., Zhang, X., Rasmussen, C., Rouchier, S., Skeie, K., Rovers, T., Struck, C., Gorse, C., Hardy, A., Hollick, F., & Allinson, D. (2021). IEA-EBC Annex 71: Building Energy Performance Assessment Based on In-situ Measurements - Physical Parameter Identification. KU Leuven. https://annex71.iea-ebc.org/projects/project?AnnexID=71
 • Esfandiari M, Zaid SM, Ismail MA, Hafezi MR, Asadi I, Mohammadi S. A Field Study on Thermal Comfort and Cooling Load Demand Optimization in a Tropical Climate. Sustainability. 2021; 13(22):12425. https://doi.org/10.3390/su132212425

2020

 • Olde Scholtenhuis , L., Doree, A., Vink, K., Struck, C., & Poppe, H. (2020). Digitalisering in de Wijkgerichte Aanpak Energietransitie. Paper presented at the CROW Infradagen 2020, Papendal / NL.
 • Rensink, S., Sailer, M., Roukens, S., Gerber, J., Mel, H. v. d., Potgieter, K., . . . Struck, C. (2020). Biofinish: A Functional Wood Surface Treatment based on Aureobasidium. Paper presented at the International Research Group on Wood Protection, Bled / Slovenia.
 • Decorte, Y; Steeman, M.; Krämer, U.-B.; Struck, C. Lange, K; Zander, B.; Haan, de A. (2020) Upscaling the housing renovation market through far-reaching industrialization, Beyond 2020 World Sustainable Built Environment – Online Conference, 2-4 Nov. https://beyond2020.se/conference/programme-overview/
 • Salemink, Ing. G.A.M & Rovers, Ir. T.J.H. PDEng (2020) Compartimenteren woningen met binnen isolatie op maat
 • Rovers, T. J. H., Struck, C., & van ’t Ende, J. A. N. (2020). Towards the evaluation of a thermal compartmentation renovation concept through in-situ measurements. E3S Web of Conferences NSB 2020, 172,01007. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017201007
 • Pauwels, P., Olde Scholtenhuis, L. (4TUb), i.s.m. Voordijk, H., Vahdatikhaki, F., Russel, P., Struck, C., Savanovic, P., Sebastian, R. (HBO & 4TUb, TNO) (2020), BTIC Concept - Strategisch programma digitalisering 2020-2030
 • Sebastian, R., Adriaanse, A. (TNO), De Vries, B. (Technische Universiteit Eindhoven), Olde Scholtenhuis, L., Vahdatikhaki, F., Dorée, A. (Universiteit Twente), Russell, P. (Technische Universiteit Delft), Struck, C. (Saxion Hogeschool / Vereniging van Hogescholen) (2020), BTIC Kennis- en Innovatieprogramma Digitalisering : Deelprogramma Digital Twins
 • Rensink, S., Sailer, M. F., Bulthuis, R. J. H., & Oostra, M. A. R. (2020). Application of a bio-based coating for wood as a con-struction material: fire retardancy and impact on per-formance characteristics. Wood & Fire Safety 2020, 90-96. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-41235-7_13

2019

2018

2017

 • Breteler, F., Weersink, A. M. S., Struck, C., & Kosters, G. (2017). Van Rc via MPc naar DPc? Bouwkwaliteit in de Praktijk, 6. 
 • Weersink, A., & Struck, C. (2017, November). Extra isoleren niet altijd duurzamer. Milieu, 2. Retrieved from https://www.vvm.info/nu-in-tijdschrift-milieu
 • Weersink, A., Struck, C., & Breteler, F. (2017). Invloed zonnepanelen en isolatie op milieuprestatie. EnergieGids, 10-13. 

Smart Tinylab

Het Smart TinyLab voor systeemintegratie in de bouw is een lab waar bouwpartners en bouwgerelateerde bedrijven hun producten in de praktijk kunnen ontwikkelen, testen, valideren en demonstreren. Dit lab staat in de directe omgeving van Saxion in Enschede en is in het voorjaar van 2021 in gebruik genomen.

Meer weten?
Foto buitenkant Smart TinyLab in Enschede

Nieuws en evenementen van dit lectoraat

Het team

Christian Struck (fotografie Robin Kamphuis)

Dr. ir. Christian Struck

Lector Sustainable Building Technology

06 - 1323 1884 LinkedIn Profiel
Kitty Visser.jpeg

Kitty Visser

Lectoraatsondersteuning

06 - 2244 1826
Profielfoto Caronline Sanders

Caroline Sanders-Gering

Projectcoördinator

06 - 5713 0366 LinkedIn
Profielfoto Annemarie Weersink

Annemarie Weersink

Docent/onderzoeker

088 - 019 1572 LinkedIn
Profielfoto Raby Malki

Raby Malki

Medewerker Onderwijs en Onderzoek

+31880196940 LinkedIn Profiel
Profielfoto Twan Rovers

Twan Rovers

Docent/onderzoeker

LinkedIn Profiel

Join our LinkedIn Group

Join here!