Duurzame Leefomgeving.jpeg

Duurzame leefomgeving

Leefomgevingsvraagstukken raken ons allemaal. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van onze steden en dorpen, om de toekomst van het landelijk gebied, om de toestand van het milieu en om de waterhuishouding. Een duurzame leefomgeving vraagt om fundamentele veranderingen.

De komende jaren zullen enorme investeringen in gebiedsontwikkeling worden gedaan om onze leefomgeving 'toekomstproof' te maken, zowel binnen als buiten de stad. De huidige praktijk van gebiedsontwikkeling schiet echter nadrukkelijk te kort. Er is dringend behoefte aan een nieuw perspectief dat niet blijft steken in oplossingen van vandaag, maar uit gaat van de uitdaging in de toekomst.

Duurzame Leefomgeving.jpeg

Doel

Het lectoraat Duurzame Leefomgeving richt zich, vanuit een fysiek-ruimtelijke invalshoek, op het leren van innovatieve ideeën als basis voor bruikbare en praktische oplossingen die de kwaliteit van de leefomgeving versterken, nu en in de toekomst. Duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn ankerpunten in het werk van het lectoraat. We gaan daarbij op zoek naar kansen en synergie: de kwaliteiten kunnen elkaar versterken wanneer ze integraal en vroeg in het proces wordt ingebed. Duurzame oplossingen vragen om samenwerking tussen verschillende partijen, zowel publiek als privaat. In ons werk besteden we daarom in het bijzonder aandacht aan de rol en positie van betrokken partijen, met name lagere overheden en corporaties.

Het lectoraat Duurzame Leefomgeving wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bouw gerelateerde en ruimtelijke onderwijs, door op relevante duurzaamheidsthema’s onderzoeksprojecten uit te voeren. Tevens wil het lectoraat bijdragen aan de kennisopbouw op deze thema’s, zodat externe partijen beter geëquipeerd raken om duurzaamheid in hun strategie op te nemen. De onderzoekfocus ligt op het snijvlak van de (technische) maatregelen zelf, de governance-vraag en de mogelijke businesscase.

De drie onderzoekslijnen:

  • Klimaatbestendige stad

Hoe kan de leefomgeving zodanig worden ingericht dat rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering (droogte, wateroverlast, hitte)?

  • Circulair bouwen

Hoe kan de bouwsector – in brede zin – circulair worden? Dat vraagt naast nieuwe technieken en materialen vooral ook om nieuwe organisatievormen en businessmodellen.

  • Leegstand en transformatie

Hoe kan bestaand vastgoed worden getransformeerd?

Evenementen van dit lectoraat

NIEUWS VAN DIT LECTORAAT

Het team