collega's kijken in een park naar een laptop

Duurzame leefomgeving

Door het veranderende klimaat en schaarste aan grondstoffen moeten we de komende jaren onze leefomgeving toekomstbestendig maken. Op het snijvlak van hogeschool en samenleving ontwikkelt en deelt het lectoraat Duurzame Leefomgeving kennis waarmee we bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving.

In ons onderzoek richten we ons op (technische) maatregelen, governance en ruimtelijke afwegingen. Het is vanzelfsprekend dat we dit onderzoek uitvoeren samen met het bouwgerelateerde & ruimtelijk onderwijs en daardoor een werkelijke bijdragen leveren aan de kwaliteit van deze opleidingen. We zorgen voor kennisopbouw en -overdracht zodat externe partijen beter geëquipeerd zijn om het veranderende klimaat het hoofd te bieden en de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken. 

Doel

Het lectoraat Duurzame Leefomgeving richt zich, vanuit een fysiek-ruimtelijke invalshoek, op het leren van innovatieve ideeën als basis voor bruikbare en praktische oplossingen die de kwaliteit van de leefomgeving versterken, nu en in de toekomst. Duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn ankerpunten in het werk van het lectoraat. We gaan daarbij op zoek naar kansen en synergie: de kwaliteiten kunnen elkaar versterken wanneer ze integraal en vroeg in het proces wordt ingebed. Duurzame oplossingen vragen om samenwerking tussen verschillende partijen, zowel publiek als privaat. In ons werk besteden we daarom in het bijzonder aandacht aan de rol en positie van betrokken partijen, met name lagere overheden en corporaties.

Wat hebben de proeftuinen Cop Circulair Bouwen nu al opgeleverd?

Het lectoraat Duurzame Leefomgeving wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bouw gerelateerde en ruimtelijke onderwijs, door op relevante duurzaamheidsthema’s onderzoeksprojecten uit te voeren. Tevens wil het lectoraat bijdragen aan de kennisopbouw op deze thema’s, zodat externe partijen beter geëquipeerd raken om duurzaamheid in hun strategie op te nemen. De onderzoekfocus ligt op het snijvlak van de (technische) maatregelen zelf, de governance-vraag en de mogelijke businesscase.

De drie onderzoekslijnen

Hoe kan de bouwsector – in brede zin – circulair worden? Dat vraagt naast nieuwe technieken en materialen vooral ook om nieuwe organisatievormen en businessmodellen.

Projecten:

collega's kijken in een park naar een laptop

Hoe kunnen bestuurlijke, organisatorische en technische innovatieprocessen in samenhang worden vormgegeven ten behoeve van een duurzame energietransitie in de gebouwde omgeving? Wij beschouwen duurzaamheid in brede zin: zowel vanuit financieel-economisch, milieu-, ruimtelijk als sociaal en maatschappelijk perspectief.

Zonnepanelen

Hoe kan de leefomgeving zodanig worden ingericht dat rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering (droogte, wateroverlast, hitte)?

Duurzame Leefomgeving.jpeg

Evenementen van dit lectoraat

NIEUWS VAN DIT LECTORAAT

Het team

Theo de Bruijn

Dr. ir. Theo de Bruijn

Lector Duurzame Leefomgeving

Dr. ir. Theo de Bruijn (lector)
Bauke de Vries, Saxion

Drs. Bauke de Vries

Docent-onderzoeker

linkedin
Docent-onderzoeker Duurzame Leefomgeving

Dr. ir. Bram Entrop

Associate lector

linkedin linkedin
Kristoff Derveaux.jpeg

Kristoff Derveaux MSc.

Docent-onderzoeker

linkedin
Rik Zeeuwen

Ing. Rik Zeeuwen MSc.

Projectleider/ docent

06 - 2369 9215 linkedin
Lianne te Winkel.JPG

Ing. Lianne te Winkel

Projectleider

06 - 1062 2286 linkedin
John van den Hof

dr. mr. John van den Hof

Lector/ Onderzoeker/ Programma Manager

linkedin
Lisanne Hagen profiel.jpg

Ing. Lisanne Hagen

Junior onderzoeker

06 - 1397 1675 linkedin
Annemarije Kooijman.jpg

dr. ir. Annemarije Kooijman

Hoofd onderzoeker energietransitie

+31 6 22145845 linkedin