bodem en ondergrond

Bodem en Ondergrond

De ondergrond van Nederland is een beladen onderwerp. Of het nu gaat om aardgaswinning in Groningen, ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht of winning van schaliegas, steeds ontstaat spanning tussen nationale ambities, technische en economische mogelijkheden, lokale bestuurders en bewoners.

...spanning tussen nationale ambities, technische en economische mogelijkheden, lokale bestuurders en bewoners.

Ruimtelijke afwegingsprocessen raken in impasses, controverse en weerstand groeien. Bodem en ondergrond bieden ook kansen, onder meer voor de opslag en winning  van energie en het realiseren van ondergrondse infrastructuur. Maar ze staan ook onder druk, bijvoorbeeld door klimaatverandering, winning van grondstoffen, verontreinigingen en aantasting van ecologische en archeologische waarden. Kortom: het omgaan met bodem en ondergrond vraagt om zorgvuldigheid en regie, om het verbinden van belangen en om het zoeken naar nieuwe, duurzame, ontwikkelingsmogelijkheden.

Twee handen vol aarde

Doel

Het lectoraat Bodem en Ondergrond richt zich op het verbeteren van de rol van bodem en ondergrond in ruimtelijke afwegings- en besluitvormingsprocessen en een duurzame ontwikkeling van bodem en ondergrond. Als lector draagt Geert Roovers ook bij aan het onderwijs hierover.

Het lectoraat kijkt naar de wijze waarop de genoemde zorgvuldigheid en regie vorm kunnen worden gegeven, en op welke wijze een duurzame ontwikkeling van bodem en ondergrond bij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk is. Het lectoraat kijkt daarbij naar governance en sturing, afwegings- en besluitvormingsprocessen, het gebruik van data en techniek en het betrekken van stakeholders. Het zoekt aansluiting op lopende nationale en internationale onderzoeksprogramma’s en ontwikkelt in nauwe samenspraak met het werkveld een autonome onderzoekslijn met een accent op een duurzame ontwikkeling van bodem en ondergrond en de positie daarvan in ruimtelijke processen.

Het lectoraat vertaalt nieuwe wetenschappelijke inzichten naar praktisch toepasbare wekwijzen en onderwijsmodules, die (onder meer) via het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) voor het Hoger Onderwijs beschikbaar komen. Geert Roovers heeft als lector de leiding over het KOBO.

Onderzoekslijnen

Ondergrond en omgeving

Bodem en ondergrond spelen een cruciale rol bij maatschappelijke opgaves. Hiervoor moeten bodem en ondergrond duurzaam zijn ingebed in hun omgeving en integraal worden meegewogen bij ruimtelijke keuzes. Wij ontwikkelen methoden en werkwijzen om de waarde van bodem, ondergrond en archeologie bij ruimtelijke ontwikkeling te verankeren en om duurzaam omgaan hiermee in een stedelijke omgeving mogelijk te maken.

Ondergrond en technologie

Nieuwe technologie, zogenaamde ‘key enabling technology’, kan ons helpen om bodem en ondergrond beter te begrijpen en te verbinden met ruimtelijke keuzes en bestuurlijke processen. Wij werken hierbij aan het meten, analyseren en gebruiken van data over bodem, grondwater, archeologie, bodemdaling met sensoren, artificial intelligence, analyse technologieën en het aansluitend ontwikkelen van handelingsperspectief daaruit voor betrokkenen.​ Wij werken hierin samen met diverse technologie-lectoraten van Saxion.

Archeologie

De archeologische waarde van de Nederlandse bodem is evident. Bescherming hiervan is wettelijk verankerd en de potentie ervan voor ruimtelijke ontwikkeling, educatie en cultuur is groot. Wij werken aan onderzoek om deze potentie in beeld te brengen en te verzilveren. Dit doen wij door het gebruik van nieuwe technologie, zogenaamde ‘key enabling technology’ en veldwerk in de praktijk. We ontwikkelen methoden en werkwijzen om de waarde ervan in ruimtelijke ontwikkeling te verankeren.

Projecten

Constructing the Limes

 

Infographic over de bodem en ondergrond

Nieuws van dit lectoraat

Team

Geert Roovers, Saxion

Dr. ir. Geert Roovers

Lector Bodem en Ondergrond

06 - 5109 4383 Dr. ir. Geert Roovers
wilko van zijverden

Dr. Wilko van Zijverden MSc, MA

Associate lector

06 - 1292 3651 linkedin
Portretfoto Robert Wienk

Ing. Robert Wienk

Docent/onderzoeker

06 - 1361 1863 linkedin
Roeland Emaus.png

Roeland Emaus MSc. MA.

Docent / onderzoeker

06 -1249 6101 linkedin
Rik Zeeuwen

Ing. Rik Zeeuwen MSc.

Projectleider/ docent

06 - 2369 9215 linkedin
Lianne te Winkel.JPG

Ing. Lianne te Winkel

Projectleider

06 - 1062 2286 linkedin
Jeroen Oosterbaan .jpg

Jeroen Oosterbaan, MA

Docent/onderzoeker bij de opleiding archeologie

06 -1253 0542 linkedin
Wouter Vos.jpg

Dr. Wouter Vos

Archeoloog, onderzoeker, docent BBT-archeologie

06 - 5118 4555 linkedin
Tatjana.jpg

Tatjana Kuznecova, MSc

Docent/Onderzoeker

06 - 5708 0397 linkedin

Evenementen van dit lectoraat