bodem en ondergrond

Bodem en Ondergrond

De ondergrond van Nederland is een beladen onderwerp. Of het nu gaat om aardgaswinning in Groningen, ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht of winning van schaliegas, steeds ontstaat spanning tussen nationale ambities, technische en economische mogelijkheden, lokale bestuurders en bewoners.

...spanning tussen nationale ambities, technische en economische mogelijkheden, lokale bestuurders en bewoners.

Ruimtelijke afwegingsprocessen raken in impasses, controverse en weerstand groeien. Bodem en ondergrond bieden ook kansen, onder meer voor de opslag en winning  van energie en het realiseren van ondergrondse infrastructuur. Maar ze staan ook onder druk, bijvoorbeeld door klimaatverandering, winning van grondstoffen, verontreinigingen en aantasting van ecologische en archeologische waarden. Kortom: het omgaan met bodem en ondergrond vraagt om zorgvuldigheid en regie, om het verbinden van belangen en om het zoeken naar nieuwe, duurzame, ontwikkelingsmogelijkheden.

Windmolen in landschap

Doel

Het lectoraat Bodem en Ondergrond richt zich op het verbeteren van de rol van bodem en ondergrond in ruimtelijke afwegings- en besluitvormingsprocessen en een duurzame ontwikkeling van bodem en ondergrond. Als lector draagt Geert Roovers ook bij aan het onderwijs hierover.

Het lectoraat kijkt naar de wijze waarop de genoemde zorgvuldigheid en regie vorm kunnen worden gegeven, en op welke wijze een duurzame ontwikkeling van bodem en ondergrond bij ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk is. Het lectoraat kijkt daarbij naar governance en sturing, afwegings- en besluitvormingsprocessen, het gebruik van data en techniek en het betrekken van stakeholders. Het zoekt aansluiting op lopende nationale en internationale onderzoeksprogramma’s en ontwikkelt in nauwe samenspraak met het werkveld een autonome onderzoekslijn met een accent op een duurzame ontwikkeling van bodem en ondergrond en de positie daarvan in ruimtelijke processen.

Het lectoraat vertaalt nieuwe wetenschappelijke inzichten naar praktisch toepasbare wekwijzen en onderwijsmodules, die (onder meer) via het Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond (KOBO) voor het Hoger Onderwijs beschikbaar komen. Geert Roovers heeft als lector de leiding over het KOBO.

Onderzoekslijnen

Het ontwikkelen en gebruik van in-situ & remote sensing​

Het meten, analyseren en gebruiken van data over bodem, grondwater, archeologie en bodemdaling met sensoren, artificial intelligence en analyse technologieën, en het aansluitend ontwikkelen van handelingsperspectief daaruit voor betrokkenen.​

Het ontwikkelen van ruimtelijke methodes en werkwijzes ​

Het ontwikkelen van methoden en werkwijzen om de waarde van bodem, ondergrond en archeologie bij ruimtelijke ontwikkeling te verankeren, en  duurzaam omgaan hiermee in stedelijke omgeving mogelijk te maken.

Nieuws van dit lectoraat

Team

Geert Roovers, Saxion

Dr. ir. Geert Roovers

Lector Bodem en Ondergrond

06 - 5109 4383 Link
wilko van zijverden

Dr. Wilko van Zijverden MSc, MA

Hoofddocent/onderzoeker

06 12923651 LinkedIn
geen foto beschikbaar

Ing. Robert Wienk

Docent/onderzoeker

061361186 LinkedIn
Roeland Emaus.png

Roeland Emaus MSc. MA.

Docent / onderzoeker

06 1249 6101 LinkedIn

Evenementen van dit lectoraat