Zonnepanelen

Sustainable Energy Systems

De samenleving zoekt naar oplossingen voor een versnelling van de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Deze oplossingen worden gevonden door technologische innovaties, maar die kunnen niet los worden gezien van economische, bestuurlijke, juridische en sociale vraagstukken.

Over het lectoraat Sustainable Energy Systems

Het lectoraat Sustainable Energy Systems levert een belangrijke bijdrage aan dit maatschappelijke onderwerp. Het doel van het lectoraat is te komen tot optimale ontwerpen voor bio-energie en mestraffinage installaties, duurzame warmtenetten en duurzame energie-installaties voor gebouwen en industrie. Daarnaast onderzoekt het lectoraat hoe deze installaties, samen met energieopslag, optimaal geïntegreerd en aangestuurd kunnen worden binnen energienetten voor de levering van warmte, koude, elektriciteit en duurzame brandstoffen aan gebruikers.

Het lectoraat werkt in co-creatie samen met bedrijven, organisaties, overheden en burgers. Onze docent-onderzoekers werken nauw samen met studenten die wij opleiden tot ingenieurs die in de praktijk het verschil maken in het ontwerp en de toepassing van nieuwe, duurzame energiesystemen.

Onderzoekslijnen

In Oost-Nederland zijn organische reststromen beschikbaar in de vorm van bijvoorbeeld mest en andere agrarische restproducten, zuiveringsslib en snoeihout. Het lectoraat ontwikkelt samen met partners in het werkveld optimale processen en installaties om energie (met name biogas) en grondstoffen (vooral nutriënten) uit deze restromen te halen.

Ontwikkeling van duurzame energiesystemen en processen met als doel het terugdringen van fossiele energie verbruik en het voorkomen van milieubelastende emissies. Te denken valt aan warmtesystemen in de gebouwde omgeving of industriële processen. 

Ook analyse van nieuwe energieconcepten of systemen zijn mogelijk.

Onderzoeksprojecten: 

Een toename van decentrale, duurzame energiebronnen leidt tot momenten van overschotten en tekorten van energie binnen het energiesysteem. Het lectoraat onderzoekt de energiebalans van decentrale energiesystemen om de optimale energieopwek- en energieopslagcapaciteiten te bepalen. Daarnaast ontwikkelen wij samen met partners systemen voor monitoring en slimme sturing van energiestromen.

Onderzoeksprojecten:

Illustratie Smart Home

Waterstof wordt gezien als een belangrijke (deel)oplossing van de energiecrisis. Het gebruik van waterstof als medium voor energieopslag (elektrolyser) en de latere toepassing van deze energie, bijvoorbeeld in de transportsector (brandstofcel), maakt dat de ontwikkeling volop in de belangstelling staat. Het lectoraat onderzoekt de productie, opslag en verbruik van decentrale waterstofsystemen. Via learning communities werkt het lectoraat samen met studenten en bedrijfsleven om zo de kennis- en kunde op dit gebied te vergroten.  

Onderzoeksprojecten:

Hydrogen tank

Lees de achtergrond van de lectorale rede van Richard van Leeuwen: Nieuw evenwicht

Download het boekje

Voor onze werkwijze, visie en kijk op urgentie van een duurzaam en geïntegreerd energiesysteem bekijk onze video’s hier.

In deze video legt lector Richard van Leeuwen uit waarom de energietransitie zo’n urgente, maatschappelijke uitdaging is. De opname is gemaakt tijdens zijn lectorale rede op 4 oktober 2022.

In deze video legt lector Richard van Leeuwen zijn visie uit op een duurzaam en geïntegreerd energiesysteem waarin sprake is van voldoende aanwezigheid, flexibiliteit via sectorkoppeling. De opname is gemaakt tijdens zijn lectorale rede op 4 oktober 2022.

In deze video legt de lector Richard van Leeuwen de onderzoekslijnen van het lectoraat en de focus daarbinnen uit. De opname is gemaakt tijdens zijn lectorale rede op 4 oktober 2022.

In deze video legt de lector Richard van Leeuwen uit waarom nieuwe bouwstenen nodig zijn om tot duurzame energievoorziening te komen. Ook laat hij enkele belangrijke bouwstenen voor het lectoraat zien. De opname is gemaakt tijdens zijn lectorale rede op 4 oktober 2022.

 

Nieuws van dit lectoraat

In de media: "Krachtenbundeling binnen energietransitie"

Lees meer
Profielfoto Richard van Leeuwen

Dr. ir. Richard van Leeuwen

Lector Sustainable Energy Systems

06 - 1089 2455 Profiel
Profielfoto Tanja Vreugdenhil

Tanja Vreugdenhil

Projectondersteuner

06 - 1389 4593 linkedin
Marijke Goeree-Scholten

Marijke Goeree-Scholten

Project Support

06-5798 5344

Team onderzoekslijn Bio-energie en opwerking

Team onderzoekslijn Duurzame warmte gebouwde omgeving

Team onderzoekslijn Systeemintegratie en smart energy

Team onderzoekslijn waterstoftechnologie en applicaties

Evenementen van dit lectoraat